ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы

Робочі органи культиваторів

На культиваторах застосовують такі робочі органи, як лапи, підгортачі, гол­часті диски, підживлювальні ножі, штанги та полольні зуби.

Лапи залежно від призначення і виконуваного процесу поділяють на полольні та розпушувальні. Полольні лапи бувають однобічні плоскорізальні (бритви), стрілчасті плоскорізальні без хвостовика та з хвостовиком, долото­подібні (розпушувальні), оборотні (наральникові) та списоподібні.

Однобічні плоскорізальні лапи (рис. 1.40, а) призначені для перших між­рядних обробітків з метою підрізування бур’янів і розпушення ґрунту на гли­бину до 6 см. Лапа складається з полиці, поставленої під невеликим кутом до горизонту, яка підрізує бур’яни і шар ґрунту, частково розпушуючи його, і вер-

тикального щитка, що є ножем і одночасно захищає молоді рослини від заси­пання ґрунтом. Лапи бувають ліві та праві з шириною захвату 85… 182 мм. Лезо лапи заточують зверху під кутом 8… 10°.

Стрілчасті плоскорізальні лапи без хвостовика і з хвостовиком призна­чені для обробітку ґрунту на глибину до 6 см. Вони підрізують бур’яни і част­ково розпушують ґрунт. Лапи кріплять болтами до стояка. Ширина захвату 0,3… 1,5 м. Лезо лапи заточують знизу під кутом 8… 10°. Стрілчасті лапи­плоскорізи призначені для обробітку ґрунтів, які зазнають ерозії. Плоскорізи складаються із стояка, до якого в нижній частині приварено п’ятку, лівого і правого лемешів, долота і башмака. Лемеші і долото кріплять до башмака, а башмак — до п’ятки. Максимальна глибина обробітку плоскоріза до 16 см, а ширина захвату 0,3… 1,5 м.

Стрілчасті універсальні лапи з хвостовиком і без хвостовика поєднують роботу полольних і розпушувальних лап. Вони одночасно з підрізанням

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы

бур’янів добре розпу­шують ґрунт. Стрілчасті універсальні лапи за­стосовують для перед­посівного обробітку ґру­нту і міжрядного обро­бітку просапних куль­тур на глибину до 12 см. Ширина захвату лап 220…330 мм. Лезо лапи заточують знизу під ку­том 10… 12°.

Розпушувальні до­лотоподібні лапи при­значені для розпушен­ня ґрунту на глибину до 16 см без вивертання на поверхню нижнього шару ґрунту. їх застосо­вують для міжрядного обробітку посівів цукро­вих буряків та інших культур. Лапа виготов­лена як одне ціле зі стояком. Стояк має прямокутний переріз, у нижній частині загну­тий і загострений у вигляді долота. Ширина долота 20 мм.

Розпушувальні оборотні лапи призначені для розпушення ґрунту. їх зато­чують з обох боків. При спрацюванні одного кінця лапу можна повернути на 180°. Оборотні лапи кріплять як до жорстких, так і до пружинних стояків. Лапи із жорсткими стояками застосовують для передпосівного або міжрядно­го обробітку окремих культур, а з пружинними — для вичісування кореневищ­них багаторічних бур’янів при суцільному обробітку. Ширина лап 45…55 мм. Глибина обробітку до 12 см.

Списоподібні лапи призначені для розпушення ґрунту і знищення корене­вищних багаторічних бур’янів. Лапа загострена з одного кінця у вигляді спи­са і кріпиться до стояка двома болтами. Глибина обробітку до 16 см.

Лапи-полиці призначені для підгортання картоплі та інших культур. По­лиці підрізують бур’ян, розпушують ґрунт у міжряддях і частину ґрунту від­кидають на захисну зону до куща картоплі, присипаючи бур’ян, який там є.

Підгортачі призначені для підгортання картоплі, капусти та інших культурних рослин і нарізування поливних борозен. Підгортач має полицю, до якої знизу прикріплено наральник, а у верхній частині — крила. На­ральник розрізує, а полиця розпушує ґрунт. Крила піднімають його вгору і зміщують в обидва боки. Положення крил відносно полиці можна регулюва­ти. Підгортачі застосовують також для формування гребенів до 25 см за­ввишки.

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывыТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы Голчасті диски призначені для руйнування кірки і знищення бур’янів у рядках рослин. Диски мають діаметр 350, 450 і 520 мм. При пере ­катуванні по полю голки заглиблюються в ґрунт до 9 см, руйнують кірку і ви­ривають сходи бур’янів.

Підживлювальні ножі призначені для розпушення ґрунту і одно­часного внесення твердих мінеральних добрив. Підживлювальний ніж скла­дається з розпушувальної долотоподібної лапи і тукопроводу, прикріпленого ззаду до лапи.

Штанговий робочий орган культиватора — це сталева штан­га квадратного перерізу, яка заглиблюється в ґрунт на задану глибину і під час роботи обертається, розриваючи корені бур’янів, виносячи їх на поверхню і одночасно розпушуючи верхній шар ґрунту без перевертання його. Штанга обертається в напрямку, зворотному обертанню коліс культиватора. Штанго­вий робочий орган обробляє ґрунт на глибину 4… 10 см.

Полольні зуби призначені для одночасного обробітку захисних зон і міжрядь. Зуби виготовлені у вигляді стрижнів круглого перерізу 275 мм за­вдовжки із загостреними кінцями. Своєчасний обробіток захисних зон пололь­ними лапами дає змогу знищувати до 72 % однорічних бур’янів.

Розрізняють дві системи кріплення робочих органів до рам культивато­рів — жорстку і шарнірну. За жорсткої системи робочі органи нерухомо кріпляться безпосередньо до рами культиватора або до додаткових поперечок і не можуть вільно переміщатися відносно рами, а також копіювати поверхню поля. Вони змінюють своє положення тільки разом з рамою. За шарнірної сис­теми робочі органи з рамою з’єднані рухомо і кожний окремий робочий орган (або група їх) перемішується у вертикальній площині відносно рами. Таке вільне переміщення дає можливість робочим органам копіювати рельєф поля і забезпечувати більш рівномірну глибину обробітку.

Розрізняють одношарнірну (радіальну) і індивідуально-повідцеву та секційну і багатошарнірну (паралелограмну) системи з’єднання робочих органів з рамою.

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы

Радіальна індивідуально-повідцева система кріплення (рис. 1.41) — це систе­ма, за якої до повідця 2, шарнірно приєднаного до рами культиватора, кріпиться один робочий орган 6. Радіальна секційна система кріплення передбачає кріп­лення до шарнірно закріпленого повідця кількох робочих органів (секції).

Паралелограмна система кріплення — це система, за якої гряділь 8 (сек­ція) з робочими органами і опорним колесом кріпиться до бруса І рами пара­лелограмним механізмом 7.

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы1.9.3. Будова і процес роботи культиваторів для суцільного обробітку ґрунту

Культиватори призначені для розпушення верхнього шару (залежно від культури 3…16 см) ґрунту, боротьби з бур’янами, підгортання культурних рос­лин та внесення у ґрунт мінеральних добрив. Важкими культиваторами типу КП9-3.8А, КТС-10 можна здійснювати також мілке розпушення ґрунту на глибину до 16 см. Ці знаряддя мають дещо меншу продуктивність, ніж диско­ві борони, але сприяють затриманню більшої кількості вологи в посушливий період, менше розпилюють структуру ґрунтових агрегатів, забезпечують вищу протиерозійну стійкість поверхні ґрунту. Особливо висока ефективність засто­сування цих знарядь при підготовці ґрунту під озимі культури. Як правило, посушливий період, короткі терміни і високі вимоги до якості підготовки поля під посів — це умови, за яких мілкий обробіток без обертання скиби є найе­фективнішим.

За призначенням і кількістю виконуваних операцій культиватори бувають для суцільного та міжрядного обробітку, прості та комбіновані. За способом приєднання до трактора їх поділяють на причіпні, напівначіпні та начіпні.

Культиватор паровий швидкісний КПС-4 (К — культиватор, П — па­ровий, С — швидкісний, 4 — ширина захвату, м) призначений для передпо­сівного суцільного розпушення ґрунту на глибину до 12 см та очищення ґрун­ту на чорних парах від бур’янів з одночасним боронуванням. Робоча швид­кість до 3 м/с. Випускається у причіпній або начіпній модифікаціях. Один культиватор агрегатується з тракторами класу 0,9 і 1,4. Два культиватори зчіпкою СГ-11У з’єднують з тракторами тягових класів 3. Чотири культивато­ри зчіпкою СГ-16 агрегатують з тракторами класу 5.

Причіпний культиватор КПС-4 (рис. 1.42) складається з рами 4, коліс 3 з пневматичними шинами, сниці І, робочих органів 6, приєднаних до гряділів

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывыТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы •5 та 9, начіпного механізму 5 для приєднання борін та механізму регулюван­ня заглиблення робочих органів 2. Рама культиватора зварна чотирикутної форми. На передньому брусі, виготовленому з квадратної труби, приварені скоби, до яких шарнірно приєднані гряділі з робочими органами. До комплек­ту культиватора належать шість довгих, два обвідних, три коротких і п’ять однобічних гряділів. Із заднім брусом рами гряділя з’єднані через натискні штанги. До переднього бруса шарнірно приєднана сниця і ходові колеса. Для регулювання глибини ходу робочих органів є механізми гвинтового типу. Гвинт кожного механізму з’єднаний з кронштейном колеса і бічним променем сниці. Цими механізмами можна змінювати положення ходових коліс віднос­но рами. Культиватор комплектують універсальними стрілчастими лапами з шириною захвату 270 і 330 мм або розпушувальними лапами з пружинними стояками. Пристрій для начіплювання борін складається з чотирьох штанг, приєднаних до рами культиватора і попарно з’єднаних між собою поперечни­ми брусами. Кожний поперечний брус має по чотири знижувачі, до яких при­єднують борони. До культиватора додається спеціальний шарнір, яким з’єднують культиватори при шеренговому агрегатуванні.

У начіпному культиваторі КПС-4 замість причіпної сниці до рами скобами і болтами кріпиться механізм навішування на трактор. Цей культиватор комплектують укороченими гряділями.

Культиватор причіпний протиерозійний КПЕ-3,8 (К — культива­тор, П — причіпний, Е — протиерозійний, 3,8 — ширина захвату, м) призна­чений для суцільного основного, передпосівного і парового обробітку грунту на глибину 5… 16 см, уґрунтово-кліматичних зонах, де ґрунти зазнають віт­рової та водної ерозій, і в районах недостатнього зволоження. Два культива­тори центральною секцією зчіпки СП-16 і блокувальним пристроєм агрегату­ються з тракторами тягового класу 3.

Культиватор КПЕ-3,8 складається з рами, двох ходових коліс із пневма­тичними шинами, гряділів з робочими органами і механізму піднімання та опускання робочих органів. Рама культиватора зварної конструкції має три поперечних бруси, до яких у три ряди кріпляться гряділі з робочими органа­ми. Гряділь — це кронштейн, до якого шарнірно-підпружинено кріпиться стояк із лапою. У кронштейні є упорний болт, яким регулюють кут входжен­ня лапи в ґрунт. Механізм піднімання та опускання робочих органів при­значений для переведення культиватора з робочого положення в транспор­тне і навпаки. Глибина обробітку регулюється переміщенням упора на што­ці гідроциліндра.

Культиватор КПЕ-3,8 можна обладнувати штанговим пристроєм, який мон­тують за заднім рядом стрілчастих лап. Він складається зі штанги, яка вста­новлена в підшипниках на гакоподібних гряділях, кронштейнів і переда­вального механізму. Штанга приводиться в обертальний рух від ходових ко­ліс культиватора.

Подібну конструкцію має широкозахватний протиерозійний культиватор КПШ-10, який агрегатується з тракторами класу 3.

Культиватор-розпушувач КР-4,5 (К — культиватор, Р — розпушувач, 4,5 — ширина захвату, м) призначений для основного та передпосівного су­цільного розпушення ґрунту на глибину до 16 см та обробітку чорних парів. Робоча швидкість до 2;4 м/с. Агрегатується з тракторами тягового класу 3.

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы

Культиватор-розпушу­вач КР-4,5 (рис. 1.43) складається з рами, встановлених на ній на­чіпного пристрою та опорних коліс з механіз­мами регулювання гли­бини обробітку ґрунту, жорстко приєднаних до неї в шаховому порядку двох рядів стрілчастих лап (9 шт.) та шарнірно з’єднаного з рамою дво­рядного дискового по­дрібнювача. Конструк­тивно-технологічні па­раметри робочих органів культиватора-розпушу­вача подано на рис. 1.32.

Однією із основних переваг культиваторів

для поверхневого та мілкого розпушення (на 5… 16 см) грунту над дисковими боронами є утворення вирівняного дна борозни, що важливо для формування посівного ложа при передпосівному обробітку. Робочими органами знаряддя є стрілчаста лапа для мілкого обробітку в комбінації із дисковим подрібнюва­чем.

Технологічний процес роботи культиватора-розпушувача має істотні особ­ливості. Під час роботи на глибину 5…8 см стабілізаторами глибини обробітку є стрілчасті лапи. Культиватор працює на забур’янених полях, а також по по­передньо обробленому агрофону (оранці чи розпушенню), в умовах підвище­ної вологості та на пересушених ґрунтах. У разі роботи на попередньо розпу­шених фонах, у процесі виконання заключних операцій перед сівбою до дис­кового подрібнювача приєднують зубові борони.

Культиватор широкозахватний напівначіпний КШН-5,6 «Рези­дент» (К — культиватор, Ш — широкозахватний, Н — напівначіпний, 5,6 — ширина захвату, м) призначений для основного суцільного мінімального об­робітку ґрунту під зернові колосові, круп’яні та зернобобові культури на гли­бину 8… 16 ом, а також для лущення стерні після збирання культур­попередників, обробітку чорних парів та передпосівного обробітку ґрунту на глибину 5… 10 см. Агрегатується з тракторами тягових класів 3 та 5.

Культиватор складається з рами на опорних колесах з механізмом регулю­вання глибини ходу, жорстко встановлених на ній культиваторної лапи, дис­кових загортачів та шарнірно приєднаних до неї ротаційного котка і причіпно­го пристрою. Встановлені між останнім рядом культиваторних лап та ротацій­ним котком дискові загортачі додатково подрібнюють ґрунт і рослинні рештки, вирівнюють поверхню поля після проходження культиваторних лап. Ширина захвату культиваторної лапи становить 50 см, а всього знаряддя — 5,6 м.

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывыТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы У робочому положенні культиваторні лапи підрізують та розпушують верхній шар грунту на глибину 5… 16 см, утворюючи після проходження неглибокі (до 5 см) борозенки. Услід за культиваторними лапами проходять дискові загортачі, які працюють на глибину 6… 10 см залежно від умов, і закривають утворені лапами борозенки, додатково розпушуючи ґрунт, по­дрібнюючи рослинні рештки і частково їх загортаючи у поверхневий шар. Після проходження дискових загортачів ротаційний коток здійснює третій по ходу обробіток поверхневого шару ґрунту, тобто остаточне подрібнення і ущільнення посівного шару. Глибину ходу котка регулюють відносно рами культиватора спеціальним механізмом. Параметри взаємного розміщення робочих органів культиватора дають змогу здійснювати технологічні процеси мінімального обробітку з високою надійністю.

Культиватор дисковий начіпний F2 фірми Vogel & Noot, що має ши­рину захвату 3,8 м, призначений для основного суцільного міні­мального обробітку ґрунту під зернові колосові, круп’яні та зер­нобобові культури на глибину 8… 16 см, а також для лущення стерні після збирання культур­попередників, обробітку чорних парів та передпосівного обробітку ґрунту на глибину 5… 10 см. Агре­гатується з тракторами тягового класу 3.

Культиватор (рис. 1.44) скла­дається з рами 1, встановлених на ній плоскорізних лап 2, дискових подрібнювачів З, приєднаних до неї пруткового котка 4 з регуля­тором 5 та начіпного механізму 6. Лапи обладнані пружинними за­побіжниками 7.

Дисковий культиватор виконує роботу подібно до культиватора КШН-5,6.

§

Міжрядний обробіток ґрунту завжди був диференційований залежно від вирощуваних культур, проте нині відбуваються істотні зміни на користь під­вищення якості виконання цієї технологічної операції. Грубий міжрядний обробіток виконують культиваторами типу УСМК-5,4, КФ-5,4 та ін. Для точ­ного обробітку ґрунту поширюються прецизійні культиватори, що працюють зі зменшеними до 8… 10 см захисними зонами рядка.

Культиватор-рослинопідживлювач начіпний КРН-4,2(К — культи­ватор, Р — рослинопідживлювач, Н — начіпний, 4,2 — ширина захвату, м) призначений для грубого міжрядного обробітку та підживлення кукурудзи, соняшнику та інших просапних культур, посіяних з міжряддям 70 см. Агре­гатується з тракторами класів 0,9 і 1,4.

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы Культиватор складається з поперечного бруса, семи секцій робочих органів, дві з яких обладнані опорними колесами, робочих органів та підживлювального пристрою. Цей пристрій має шість туковисівних апаратів тарілчастого типу, дванадцять тукопроводів і підживлювальних ножів, шість кронштейнів туковисівних апаратів, підніжну дошку з поручнем, чотири з’єднувальних валики, два привідних ланцюги, шість зірочок, два натяжних ролики та чотири захисних щитки. Поперечний брус, виготовлений із труби квадратного перерізу, є рамою культиватора. Зміцнений він вертикальним шпренгелем та шпренгелем стиску. Спереду посередині бруса приварено начіпний механізм.

Секція робочих органів (рис. 1.45) — це паралелограмний механізм, який складається з переднього 2 і заднього 6 кронштейнів, з’єднаних шарнірно знизу нижньою ланкою і, а зверху верхньою ланкою із стяжною гайкою 4; транспортного ланцюга 5 та гряділя 8, приєднаного до заднього кронштейна. До гряділя спереду прикріплене копіювальне колесо, діаметр якого становить 300 мм, а ширина обода 100 мм. Колесо обертається на шарикопідшипниках і має гумову шину. Ззаду до гряділя тримачами кріпляться лапи-бритви 12. Глибину обробітку грунту робочими органами регулюють зміною положення лап відносно опорних коліс (переміщенням лап по висоті). Кут входження лап у грунт змінюють стяжною гайкою 4, подовжуючи або вкорочуючи верхню тягу. Передній кронштейн секції кріпиться до бруса культиватора скобами З, що дає можливість встановлювати секцію на брусі в потрібному місці залежно від ширини міжряддя. До передніх кронштейнів двох секцій кріпляться

стояки з консольними осями, на яких на шарикопідшипниках змонтовані опорні колеса культиватора. До коліс прикріплені зірочки, від яких ланцюговою передачею рух передається до туковисівних апаратів.

Туковисівні апарати АТ-2А змонтовані на кронштейнах, що кріпляться до бруса хомутами. Туковисівний апарат (рис. 1.46) складається з банки 6, покажчика 7 рівня туків, тарілки 3 з конічною шестірнею, скидальних дисків 2, встановлених на валу 4, заслінки 1 з регулятором 8, шестеренчастої передачі 11 та тукоподільника 9.

Працює туковисівний апарат так. Добрива, засипані в банку, під час обертання тарілки виносяться з банки в задню частину, звідки диски скидають їх у тукоподільник. Із тукоподільника добрива надходять через тукопроводи до підживлювальних ножів, які загортають їх у ґрунт на потрібну глибину. Кількість висіяних добрив залежить від товщини шару туків, що виноситься тарілкою. Регулюють товщину шару заслінкою, яку встановлюють у потрібне положення регулятором 8.

До комплекту культи­ватора КРН-4,2 належать такі робочі органи, як плоскорізальні однобічні лапи з шириною захвату 165 мм — 14 шт. (7 лівих і 7 правих), стрілчасті пло­скорізальні лапи з ши­риною захвату 220 мм — 12, стрілчасті універ­сальні лапи з шириною захвату 270 мм — 7, розпушувальні зуби — 19, підживлювальні ножі — 12 шт. Крім того, куль­тиватор на замовлення комплектують обертови­ми голчастими дисками для обробітку рядків і захисних зон.

Культиватор-росли­нопідживлювач начіп­ний КРН-5,6 (К — культиватор, Р — рослинопідживлювач, Н — начіпний, 5,6 — ширина захвату, м) призначений для міжрядного обробітку та підживлення посівів кукурудзи, соняшнику та інших просапних культур, посіяних з міжряддям 70 см. Культиватор одночасно обробляє вісім рядків. Агрегатується з тракторами тягового класу 1,4. Робоча швидкість до 2,2 м/с.

За будовою культиватор КРН-5,6 подібний до КРН-4,2 і має багато уніфікованих вузлів. Його особливістю є те, що з обох боків до поперечного бруса приєднані подовжувачі, на яких встановлено по одній секції робочих органів і по одному туковисівному апарату.

Культиватор-підгортальник начіпний КОН-2,8 (К — культиватор, О — підгортальник, Н — начіпний, 2,8 — ширина захвату, м) призначений для грубого міжрядного обробітку, підживлення і підгортання картоплі та інших культур, посаджених (посіяних) чотирирядними саджалками (сівал­ками) з міжряддям 70 см. Культиватор агрегатується з тракторами тягового класу 1,4.

Культиватор КОН-2,8 складається з рами-бруса, двох опорно-привідних коліс з пневматичними шинами, п’яти секцій робочих органів, чотирьох тарілчастих туковисівних апаратів, ланцюгової передачі та начіпного пристрою з двома секціями сітчастих борін. Кожна секція робочих органів має паралелограмний механізм, як і в культиваторі КРН-4,2, що складається з переднього і заднього кронштейнів, верхньої і нижньої ланок. Передній кронштейн кріплять до рами-бруса, а до заднього прикріплюють гряділь з тримачами робочих органів і копіювальне колесо з пневматичною шиною атмосферного тиску. Конструкцією заднього тримача передбачена можливість зміни кута входження лапи в ґрунт. Кут входження в ґрунт усіх робочих органів секції регулюють зміною довжини верхньої ланки секції.

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы До комплекту культиватора КОН-2,8 належать п’ять підгортальних корпусів, тринадцять долотоподібних лап, п’ять стрілчастих лап, вісім однобічних плоскорізальних лап, вісім підживлювальних ножів, дві секції сітчастої борони.

Культиватор-рослинопідживлювач овочевий КОР-4,2 (К — культи­ватор, О — овочевий, Р — рослинопідживлювач, 4,2 — ширина захвату, м) призначений для грубого міжрядного обробітку, зокрема, для знищення бур’янів, розпушення ґрунту, підгортання та внесення мінеральних добрив при вирощуванні овочевих культур з міжряддями 45 см, 60, 70, 140, 50 90, 60 120, 8 62, 32 32 76 см. Культиватор навішують на трактори тягового класу 1,4. Його можна використовувати на рівних полях і гребеневих поверхнях.

КОР-4,2 є модифікацією культиватора КРН-4,2. Його рама піднята вище над поверхнею поля, тому КОР-4,2 обладнують понижувачами для секцій робочих органів і опорно-привідних коліс. Для внесення мінеральних добрив на цьому культиваторі влаштовують туковисівні апарати.

Культиватор універсальний буряковий міжрядний УСМК-5,4 (У — універсальний, С — буряковий, М — міжрядний, К — культиватор, 5,4 — ширина захвату, м) призначений для грубого міжрядного обробітку ґрунту і підживлення посівів цукрових буряків та інших культур з міжряддям 45 см. Культиватор агрегатується з тракторами тягових класів 1,4 і 2. Робоча швид­кість до 2,2 м/с.

Основними вузлами культиватора є зварна рама з начіпним механізмом, два опорно-привідних колеса з пневматичними шинами, дванадцять секцій робочих органів, шість туковисівних апаратів з механізмом приводу. Кожна

секція (рис. 1.47) скла­дається з переднього 1 і заднього 6 кронштейнів, верхньої 4 і нижньої 11 ланок, шарнірно приєд­наних до кронштейнів, притискної пружини 5, гряділя 7, жорстко за­кріпленого на задньому кронштейні, бічних 8 і заднього тримачів та опорного котка 10. Верхня ланка нагадує П-подібну штангу, задня полиця якої впирається в задній кронштейн, ко­ли секції піднімаються в транспортне положення. Притискна пружина за­безпечує стійкість ходу робочих органів по глибині. Бічні тримачі з’єднані з гряділем через квадратні стрижні. Положення тримачів відносно гряділя можна змінювати. Отвори в тримачах, в які вставляють стояки лап, мають конічні

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывыТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы отвори, що дає змогу упорними болтами змінити кут установлення лез лап по горизонту. Опорний коток з кронштейном і сектором 9 шарнірно при­єднаний до гряділя і фіксується в певному положенні сектора відносно гряділя фіксуючим пристроєм. Це і є основне регулювання глибини обро­бітку. Робочими органами культиватора є полольні і долотоподібні розпушувальні лапи, підживлювальні ножі, ротаційні батареї та легкі начіпні борінки.

Культиватор фрезерний КФ-5,4 (К — культиватор, Ф — фрезерний, 5,4 — ширина захвату, м) призначений для міжрядного грубого обробітку дванадцятирядних посівів цукрових буряків та інших низькостеблових культур, які вирощують з міжряддям 45 см. Культиватор агрегатується з тракторами тягових класів 1,4 і 2.

Основними вузлами культиватора (рис. 1.48) є зварна рама з начіпним механізмом на трактор, два опорних колеса з пневматичними шинами і гвинтовими механізмами, дванадцять секцій робочих органів, центральний конічний редуктор і два трансмісійних вали. Кожна секція складається з корпусу 5, двох дисків 6 з Г-подібними ножами 12, пасивного ножа 9, кожуха 11 з фартухом 13, ланцюгової передачі 14 і запобіжної муфти. Секції приєднані відносно трансмісійних валів 10 шарнірно. Кожна секція в робочому положенні притискується до поля, а в транспортному — підтри­мується штангою з пружиною 8. Диски з ножем (фрезерний барабан) приводяться в рух від ВВП трактора через карданну передачу 2, центральний редуктор 7, трансмісійні вали 10, запобіжну муфту і ланцюгову передачу 14.

Культиватор працює у такий спосіб. При переміщенні культиватора і обертанні фрезерних барабанів їхні ножі відрізають тонку скибу ґрунту,

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы

Рис. 1.48. Культиватор фрезерний КФ-5,4:

а — принципова схема; 6 — робоча секція; 1 — опорне колесо; 2 — карданна передача; З — гвинтовий механізм; 4 — рама; 5 — корпус; 6 — диск; 7 — редуктор; 8 — штанга з пружиною; 9— пасивний ніж; 10 — вал; 11 — кожух; 12 — активний ніж; 13 — фартух; 14 — ланцюгова передача

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы дещо розпушують її і відкидають назад, де вона вдаряється об кожух і фартух й інтенсивно розпушується. Смуга ґрунту, що знаходиться під кор­пусом секції, розпушується пасивним ножем. Діаметр фрезерних барабанів 300 мм. Боковина кожуха секції розміщується на відстані 8 см від рядка рослин. Глибину обробітку культиватора регулюють в межах 4…8 см гвинтовим механізмом З і зміною довжини центральної тяги начіпного механізму.

Культиватор «Плай-М» призначений для точного міжрядного обробітку ґрунту на глибину 2… 10 см із захисною зоною рядка не більше ніж 10 см, у посівах цукрових буряків та інших культур, що вирощуються з міжряддям 45 см. Ширина захвату знаряддя 5,4 м. Агрегатується з тракторами тягових класів 1,4 та 2.

Конструкція культиватора «Плай-М» складається з рами, приєднаної до неї паралелограмно секції робочих органів, кожна з яких опирається на влас­не опорне колесо, ротаційних пелюсткових борінок, які працюють у зоні ряд­ка, напрямних колеса з механізмом регулювання глибини ходу та щілино­утворювачів, начіпного механізму для з’єднання з трактором. Залежно від конкретних завдань міжрядного обробітку ґрунту та необхідної його глибини робочими органами можуть бути лапи-бритви, стрілчасті лапи або розпушу­вальні долотоподібні лапи.

Тенденція створення машин, які у процесі виконання своїх функцій спри­яють охороні довкілля, реалізується в розвитку «точного землеробства». Куль­тиватор для точного міжрядного обробітку ґрунту «Плай-М» розроблено в Ін­ституті цукрових буряків УААН.

Схема знаряддя (рис. 1.49) передбачає рух культиватора напрямними ко­лесами по попередньо нарізаних під час сівби щілинах. Застосування напря­мних щілин дає змогу виконувати поверхневий міжрядний обробіток цукро­вих буряків та інших культур з міжряддям 45 см при зменшених до 8… 10 см захисних зонах рядків. Механічне проріджування та руйнування ґрунтової кірки в зоні рядків виконують спеціальні ротаційні пелюсткові борінки

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы

рис. 1.50) з механізмом регулю­вання сили взаємодії з ґрунтом. Культиватор «Плай-М» для точно­го міжрядного обробітку посівів цукрових буряків дає змогу двічі — тричі обробити поле площею І00…140 га до змикання листя в рядках, скоротити, а то й зовсім уникнути ручної праці з пропо­лювання та перевірки.

Для одержання чистої сільсь­когосподарської продукції на ос­нові культиваторів «Плай-М» та КРН-5,6 передбачені інтегровані методи захисту рослин. Суцільне внесення гербіцидів характерне при догляді за культурами суціль­ного посіву (зернові, трави тощо). Проте воно не завжди виправдане при вирощуванні просапних куль­тур. У цьому разі доцільно поєдну­вати стрічкове внесення гербіци­дів з міжрядним механічним об­робітком культиваторами преци­зійного типу («Плай-М», КРН-5,6 тощо). Така технологія дає змогу зменшити витрату гербіцидів при вирощуванні цукрових буряків на 50 %, а кукурудзи та соняшни­ку — на 70 % .

Зубові борони та котки

Зубові борони та котки використовують при обробітку ґрунту як одноопе­раційні знаряддя або як елементарні складові в комплексних агрегатах.

Борони зубовіпризначені для поверхневого розпушення ґрунту на гли­бину до 6 см, руйнування кірки, розбивання грудок, вирівнювання поверхні ріллі, знищення бур’янів, а також для загортання насіння та мінеральних добрив, висіяних розкидним способом.

Під час боронування зябу або чорної пари ґрунтова кірка або верхній шар ґрунту розпушується на глибину 3…5 см. Поверхня поля після боронування має бути дрібногребенистою з борозенками не глибше ніж 4 см і грудочками ґрунту діаметром не більш як 3 см, без огріхів. Глибина обробітку залежить від культури. Для трав вона становить 2…З см, для озимих і просапних куль­тур — 3…4, для картоплі — 4…5 см. Пошкодження культурних рослин не має перевищувати 5 %.

Робочим органом зубових борін є зуби квадратного, круглого і ромбоподіб­ного перерізу, а також ножеподібні та лапчасті. Зуби 1, які мають квадратну

форму перерізу, загост­рюють несиметрично — одне ребро пряме, а реш­та — скошені (рис. 1.51). Під час закріплення на рамі зуби встановлюють прямим ребром в одному напрямку, а борона мо­же працювати в двох протилежних напрям­ках. Якщо борону вста­новлюють так, щоб пра­цювали прямі ребра, то вона розпушує ґрунт на всю глибину ходу зуба,

якщо ж працюють скошені ребра, ґрунт розпушується тільки верхньою части­ною зуба, до скошеної частини, а шар, який лежить нижче скосу, ущільнюєть­ся скосом зубів на глибину 3…4 см. Зубова борона складається з трьох ланок, які приєднуються до поперечного бруса штельваги. Кожна ланка має раму з поздовжніми 2 і поперечними 3 планками. На перетині планок зуби кріп­ляться гайками так, що кожний з них робить слід, однаково віддалений від сусідніх слідів.

Залежно від маси, що припадає на один зуб, зубові борони поділяють на важкі (1,6…2,0 кг), середні (1,2… 1,5 кг) і легкі, або посівні (0,6…1,0 кг).

Борона зубова важка БЗТС-1,0 (Б — борона, 3 — зубова, Т — важка, С — швидкісна, 1,0 — ширина захвату ланки, м) призначена для розбивання грудок, розпушення ґрунту після оранки, знищення сходів бур’янів, борону­вання на підвищених швидкостях озимих і технічних культур.

Робочими органами борони є зуби квадратного перерізу. Борони агрегату­ються з різними тракторами за допомогою зчіпок або з культиваторами і плу­гами. Робоча швидкість до 3 м/с.

Борона зубова середня БЗСС-1,0 (Б — борона, 3 — зубова, С — середня, С — швидкісна, 1,0 — ширина захвату ланки, м) за конструкцією подібна до борони БЗТС-1,0, але менша маса припадає на один зуб. Призначена для су­цільного обробітку ґрунту з розпушенням верхнього шару після оранки, для руйнування ґрунтової кірки навесні на озимих посівах, а також для борону­вання посівів кукурудзи та інших культур. Борони агрегатуються з різними тракторами за допомогою зчіпок. Робоча швидкість становить до 3 м/с.

Борона посівна ЗБП-0,6 (3 — три ланки, Б — борона, П — посівна, 0,6 — ширина захвату однієї ланки, м) призначена для загортання насіння і міне­ральних добрив, висіяних розкидним способом, для руйнування поверхневої кірки та вирівнювання поверхні поля перед сівбою. Робочими органами цієї борони є зуби, які в перерізі мають круглу форму і загострені на конус. Боро­ни агрегатують за допомогою зчіпок з тракторами різних марок. Робоча швид­кість близько 2 м/с.

Борона зубова полегшена З-ОР-0,7 (3 — три ланки, О — полегшена, Р — райборінка, 0,7 — ширина захвату однієї ланки, м) призначена для роз­пушення ґрунту на невелику глибину під посіви цукрових буряків та інших

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывыТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы дрібнонасінних культур, руйнування кірки на поверхні ґрунту та знищення бур’янів. Цю борону агрегатують з тракторами різних марок за допомогою зчіпок. Вона складається з трьох ланок і причепа, з’єднаних між собою бру­сом. Робочими органами борони є зуби, які нагадують зуби борони ЗБП-0,6. Поздовжні планки рами борони мають зигзагоподібну форму.

Борона голчаста БИГ-3 (Б — борона, И — голчаста, Г — гідрофікована, З — ширина захвату, м) призначена для весняного й осіннього поверхневого розпушення ґрунту на глибину 4…6 см з метою закриття вологи, загортання насіння, знищення бур’янів, а також для вирівнювання мікрорельєфу, створе­ного попереднім обробітком. Робочими органами борони є голчасті диски діа­метром 550 мм. Відстань між дисками 177 мм. Борона має раму, яка спираєть­ся на два колеса з пневматичними шинами. Під рамою розміщуються передня і задня батареї. Кожна з них складається з двох секцій, у яких змонтовано по сім голчастих дисків. Секції можна встановлювати з кутом атаки 8; 12 і 16°. Агрегатуються БИГ-3 з тракторами класу тяги ЗО і 50 кН за допомогою зчіпок СП-11 і СП-16. У транспортне і робоче положення борону встановлюють гідро­циліндрами, що працюють від гідросистеми трактора і належать до комплекту зчіпокСГ-11УіСГ-16.

Шлейф-борона ШБ-2,5 (Ш — шлейф, Б — борона, 2,5 — ширина захвату борони, м) призначена для раннього весняного вирівнювання і розпушення поверхні поля з метою збереження вологи в ґру­нті. Шлейф-борона (рис. 1.52) складається з двох однакових секцій, шарні­рно приєднаних до ште­льваги 2. Кожна секція має ніж 5 60 мм завшир­шки, кут нахилу якого регулюють важелем 1, зубовий брус 4 та чотири сталевих кутники (шлей­фи) 3, шарнірно приєд­нані ланцюгами до зубо­вого бруса (один за один). Під час переміщення шлейф-борони по полю, під кутом 45° до напрямку оранки, ніж зрізує гребені на ріллі. Зуби бруса розпушують ґрунт, а шлейфи вирівнюють, зсуваючи ґрунт із гребенів у борозни. Ступінь зрізування гребенів регулюють зміною кута нахилу ножа. Борона агрегатується з трактором за допомогою зчіпок.

Борона сітчаста полегшена БСО-4,0 (Б — борона, С — сітчаста, О — полегшена, 4,0 — ширина захвату, м) призначена для знищення бур’янів та руйнування кірки на посівах кукурудзи, озимих і ярих культур у період з’явлення сходів, для розпушення верхнього шару ґрунту, а також для боро­нування гребеневих посадок картоплі. Глибина обробітку 4…8 см. Ці борони агрегатуються з тракторами тягового класу 0,6. Складається борона з двох секцій, шарнірно з’єднаних між собою. Кожна її секція має рамку, до якої в передній частині приварений кронштейн для приєднання до начіпного при-

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы строю. На розкосах є кронштейни для підвішування транспортних тяг з регу­лювальними стяжними гайками. Всередині кожної рамки влаштована сітка, утворена шарнірно з’єднаними між собою тупоконечними зубами круглого перерізу. Зубчаста сітка з’єднана з рамкою ланцюгами і шплінтами. На трак­тор борона навішується начіпним пристроєм НУБ-4,8.

Коткипризначені для ущільнення і вирівнювання поверхні поля. Ущіль­нення може бути поверхневе і підповерхневе. Поверхневе ущільнення і вирів­нювання поля доцільне перед сівбою трав і низькорослих культур, оскільки забезпечує рівномірне загортання насіння і поліпшує умови роботи збираль­них машин. Підповерхневе ущільнення грунту сприяє потраплянню вологи до насіння і появі дружних сходів. Коткування важкими котками забезпечує подрібнювання великих брил і вирівнювання поверхні поля.

Робочими органами котка є гладенька чи ребриста циліндрична поверхня або диски зі шпорами чи зубцями, складені в батареї. Найкраще себе зареко­мендували котки з дисками, що мають шпори і зубці. Такі робочі органи од­ночасно забезпечують підповерхневе ущіль­нення і поверхневе розпушення.

Коток кільчасто­шпоровий ЗККШ-6 (З — три секції, К — ко­ток, К — кільчастий, Ш — шпоровий, 6 — ши­рина захвату, м) при­значений для поверх­невого розпушення ґрунту з ущільненням підповерхневого шару, а також для вирівню­вання поверхні зораного поля. Котки агрегату­ються з тракторами тя­гових класів 0,9 і 1,4.

Кільчасто-шпоровий коток (рис. 1.53) скла­дається з трьох секцій 1, 2 і 3. Кожна секція має зварну раму, на якій у під­шипниках встановлено по дві дискові батареї. Робочими органами котка є відлиті сталеві диски 8, по колу обода яких з обох боків рівномірно розмішені клиноподібні шпори. Диски вільно встановлені на осі 7. Зверху на рамі кож­ної секції обладнано по два ящики 4 з висувними денцями для баласту. До рами приєднують причіп 9. З боків рами передньої секції прикріплені бічні планки 5, до яких приєднують причепи задніх секцій. Причіп передньої сек­ції приєднують до трактора. Тиск робочих органів котка на ґрунт регулюють зміною маси баласту в ящиках.

Коток водоналивний гладенький ЗКВГ-1,4 (3 — три секції, К — коток, В — водоналивний, Г — гладенький, 1,4 — ширина захвату однієї секції, м) призначений для ущільнення ґрунту перед сівбою або після висівання дріб-

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывыТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы ного насіння та для прикочування зелених добрив перед приорюванням. Ко­ток складається з трьох металевих порожнистих барабанів. Довжина кожного барабана 1,4 м, діаметр 0,7 м. Місткість барабана, що заповнюється водою, 500 л. Воду в барабан заливають крізь отвір, який закривають різьбовою проб­кою. Барабан під час роботи обертається на осі, встановленій у підшипниках на рамі. Поверхня барабана очищається від ґрунту спеціальними чистиками, які притискуються до поверхні барабана пружинами. Тиск котка на ґрунт за­лежить від маси води, залитої в барабан. Ширина захвату котка 4 м. Робоча швидкість становить близько 1,6 м/с. Котки агрегатуються з тракторами тяго­вих класів 0,6; 0,9 і 1,4.

Коток кільчасто-зубчастий ККЗ-2,8 (К — коток, К — кільчастий, 3.— зубчастий, 2,8 — ширина захвату, м) причіпний, призначений для подріб­нення брил, вирівнювання поверхні поля, ущільнення підповерхневого та розпушення поверхневого шару ґрунту. Його можна також використовувати для перед- та післяпосівного коткування ґрунту.

Коток кільчасто-зубчастий (рис. 1.54) складається з трьох секцій 1, 2 і 3, Кож­на секція має раму 5, до якої знизу болтами прикріплені підшипники вала ро­бочих органів, а спере­ду — причіп 8. Для при­єднання задніх ланок до рами передньої ланки з боків прикріплено бічні з’єднувальні планки 7. Робочими органами сек­ції котка є десять клино­вих 4 і дев’ять зубчастих 6 кілець. Клинові кільця встановлені на валу і можуть вільно обертати­ся, а зубчасті — на мато­чинах клинових кілець. Один коток ККЗ-2,8 аг­регатується з тракторами тягового класу 6, два (2ККН-2.8) і три (ЗККН-2,8) — з тракторами класу 1,4.

Котки застосовують для обробітку ґрунту як одноопераційні знаряддя або в комплексних агрегатах. Наприклад, при удосконаленні конструктивно-технологічної схеми плоскоріза-щілювача ПШН-2,5 (див. рис. 1.33) серед ос­новних вузлів є також коток спеціального конструктивного виконання.

Зчіпкипризначені для агрегатування зубових борін, котків, культивато­рів і сівалок з тракторами. За способом приєднання до тракторів зчіпки бува­ють причіпні, напівначіпні йначіпні.

Зчіпка універсальна причіпна СГ-11У (С — зчіпка, Г — гідрофікована, 11 — ширина захвату, м, У — універсальна) призначена для комплектування агрегатів з причіпних машин і знарядь. Зчіпку агрегатують з тракторами класу ЗО кН. До неї можна приєднати 24 ланки зубових борін типу БЗСС-1,0, або три культиватори захватом 4 м кожний, або чотири зернові сівалки за­хватом 3,6 м кожна.

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы Центральну секцію зчіпки можна використовувати для комплектування агрегату з двох культиваторів для суцільного обробітку грунту.

Комбіновані машини

Передпосівний обробіток виконують залежно від глибини загортання на­сіння та потрібної щільності обробленого шару ґрунту. На полях з підвище­ною вологістю грунту перевагу слід віддавати додатковому комплектуванню агрегатів зубовими боронами, культиваторними лапами, а в посушливих умовах — котками різних типів.

Виконання кількох операцій обробітку ґрунту цими машинами пов’язане з багаторазовим переміщенням їх по полю, яке призводить до значного ущіль­нення і розпилення ґрунту ходовими системами агрегатів. Для зменшення цих негативних явищ останніми роками широко застосовують комбіновані машини й агрегати.

Передпосівний обробіток ґрунту на попередньо обробленому агрофоні найефективніше здійснюють комбіновані ґрунтообробні агрегати, які залежно від стану ґрунтового середовища можуть мати різні набори робочих органів.

Перевагами цих ґрунтообробних машин є:

• заміна 5 — 6 одноопераційних агрегатів;

• скорочення на ЗО % витрат пального, праці, термінів виконання робіт;

• збереження вологи в ґрунті;

• створення однорідного за щільністю посівного шару ґрунту.

На ринку України найбільш функціонально придатні ком­біновані агрегати АМО-3,6, АМО-7,2, АКГМ-3,6, АКГМ-6,0, ККП-6 «Кардинал», ККП-3,7, ККП-7,2.

Агрегат комбінований для передпосівного обробіт­ку РВК-3,6 (Р — розпушувач, В — вирівнювач, К — комбіно­ваний, 3,6 — ширина захвату, м) призначений для розпушен­ня ґрунту на глибину до 12 см, вирівнювання його поверхні і коткування (рис. 1.55). Агрега­туються вони з тракторами тя­гового класу 3. Робоча швид­кість 1,6… 2,3 м/с.

Основними вузлами агрега­ту є передня і задня рами, з’єднані між собою болтами, ко­леса, передній і задній бруси з розпушувальними робочими органами, перед­ній і задній котки, вирівнювач, сниця та гідравлічна система. На передній рамі закріплені сниця, елементи гідравлічної системи, а в підшипниках встановлений передній брус з розпушувальними лапами. Задня рама під-

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывыТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы тримуеться на двох колесах з пневматичними шинами. В передній частині рами в шарикопідпгапниках встановлено передню секцію котків, а в задній — задню. За передньою секцією котків установлений брус з розпушувальними лапами, а за ним перед задньою секцією котків на рамі закріплений вирів­нювач. Кожна секція складається з трьох кільчасто-шпорових котків.

Бруси з розпушувальними лапами призначені для розпушення ґрунту, пе­редня секція котків для подрібнення брил, а задня для подрібнення і котку­вання ґрунту.

Гідравлічна система забезпечує переведення агрегату із робочого поло­ження в транспортне і навпаки.

Культиватор комбінований передпосівний ККП-6 «Кардинал» (К — культиватор, К — комбінований, П — передпосівний, 6 — ширина захва­ту, м) призначений для передпосівного обробітку ґрунту на глибину 2… 10 см під основні сільськогосподарські культури, а також для догляду за чорними парами тощо. Агрегатується він з тракторами тягового класу 3.

Культиватор складається з рами, що має центральну, праву і ліву бічні секції, встановлених на ній послідовно розпушувальних лап, вирівнювачів, передніх ротаційних котків, секції S-подібних або стрілчастих лап, задніх ротаційних котків, пружинних борінок та механізмів задніх транспортних коліс, переднього причіпного механізму до трактора та задньої навіски для сівалки.

Культиватор працює по попередньо обробленому фону. Встановлені пер­шими по ходу розпушувальні лапи, що заглиблюються на 10… 12 см, подріб­нюють найбільші брили та розущільнюють сліди коліс (гусениць) трактора. За лапами влаштовано вирівнювачі (на глибину до 3 см), які попередньо вирівнюють поверхню поля. Вони підпружинені, тому при перевантаженні пропускають великі грудки без забивання. Далі поверхневий шар подрібню­ється, вирівнюється та ущільнюється за допомогою передніх ротаційних кот­ків пруткового типу. Інтенсивне остаточне подрібнення у посівному шарі, а також сепарацію агрономічно цінних фракцій ґрунту здійснюють встанов­лені в три ряди S-подібні або стрілчасті лапи. Стрілчасті лапи повністю (100 %) підрізують наявні в ґрунті бур’яни. Остаточне вирівнювання та ущі­льнення посівного шару грунту до щільності 0,9… 1,1 г/см3 здійснює задній ротаційний коток. Пружинні борінки злегка ворушать верхній шар, щоб не

допустити випаровування волога з нижніх шарів. Передній причіпний ме­ханізм до трактора дає змогу відрегулювати раціональний напрямок лінії тяги трактора. Задня навіска для сівалки уможливлює роботу ґрунтооброб­ного агрегату разом з сівалкою, що доцільно особливо при сівбі зернових ко­лосових культур.

За основними показниками якості та енергоємності роботи вітчизняний комбінований агрегат краще, ніж зарубіжні, адаптований до ґрунтово-кліматичних умов України.

Культиватор комбінований Kompaktomat K600 фірми Farmet, що має ширину захвату 6 м, призначений для передпосівного обробітку ґрунту на глибину 3…15 см під основні сільськогосподарські культури, а також для догляду за чорними парами тощо. Агрегатується він з тракторами класу 3. Конструктивно-технологічну схему культиватора наведено на рис. 1.56.

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы Культиватор складається з рами 1, що має центральну, праву і ліву бічні секції, встановлених на ній послідовно вирівнювальної дошки З, переднього

котка 4, секції S-подібних лап 5 з ви­рівнювачем 6, задньо­го котка 7 з вирівню­вачем 8 та механізму задніх транспортних коліс 9, причіпних механізмів до тракто­ра 2 та до сівалки 10. Культиватор облад­нується змінними ко­тками залежно від умов роботи. Працює подібно до вітчизня­них комбінованих ґрунтообробних ма­шин.

Культиватор комбінований Sepac-6000 фірми Vogel & Noot, що має ширину захвату 6 м, призначений для передпосівного обробітку ґрунту на глибину 2… 12 см під основні сільськогосподарські культури, а також для до­гляду за чорними парами тощо. Агрегатується він з тракторами класу 3.

Культиватор (рис. 1.57) складається з рами 1, що має центральну, праву і ліву бічні секції, встановлених на ній послідовно вирівнювальних зубчастих дощок З, передніх ротаційних котків 4, секції S-подібних лап 5, вирівнювачів 6, задніх ротаційних котків 7 та механізму задніх транспортних коліс 8, при­чіпного механізму до трактора 2.

Культиватор працює подібно до ККП-6.

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы

Рис. 1.57. Схема комбінованого культиватора Sepac-6000:

1 — рама; 2 — причіпний механізм до трактора; 3 — вирівнювальна зубчаста дошка; 4 — пе­редній коток; 5 — трирядна секція S-подібних лап; 6 — вирівнювач; 7 — задні котки; 8 — ме­ханізм транспортних коліс

Характеристику комбінованих ґрунтообробних агрегатів наведено у табл. 1.10.

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывыТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывыТаблиця 1.10.Технічна характеристика комбінованих машин для передпосівного обробітку ґрунту

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы

§

Комбіновані агрегати, які суміщують неоднорідні технологічні операції в одному технологічному процесі (у цьому разі — обробіток ґрунту з сівбою та внесенням мінеральних добрив), називатимемо багатофункціональними комплексами. Тенденції диференціації технологій обробітку ґрунту залежно від умов роботи та вимог вирощуваних культур та ресурсозбереження реалі­зовано у нових ґрунтообробно-підживлювально-посівних комплексах машин. Серед них слід розрізняти агрегати, які працюють без або з попереднім обро­бітком ґрунту (рис. 1.58).

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы

Рис. 1.58. Багатофункціональні ґрунтообробно-посівні агрегати:

а — на основі активних робочих органів; б — на основі пасивних робочих органів; 1 — висі­вальні робочі органи; 2 — фреза з вертикальною віссю обертання та котком; 3 — трактор; 4 — бункер для насіння та туків; 5 — важкий культиватор з універсальними стрілчастими лапами

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывыКомплексний агрегат для роботи по обробленому фону. Суміщення операцій під час роботи по обробленому фону реалізовано в багатофункціо­нальному агрегаті для передпосівного обробітку грунту, внесення мінераль­них добрив, посіву та коткування на основі фрезерного культиватора з верти­кальною віссю обертання робочих органів.

Ґрунтообробно-посівний агрегат DF-1 фірми Kverneland-Accord (рис. 1.59), що має ширину захвату 4 м, призначений для обробітку грунту на глибину 8… 16 см з одночасним посівом сільськогосподарських культур на глибину 3…8 см та внесенням мінеральних добрив. Агрегатується він з трак­торами класу 2.

До складу агрегату належать трактор І, фреза 2 з вертикальною віссю обер­тання робочих органів, висівну систему З, обладнану анкерними або дисковими сошниками, пневматичні насінне- та тукопроводи 4, а також бункер 5 для на­сіння і туків, навіше­ний на передню на­чіпну систему трак­тора.

Цей комплексний агрегат дає змогу:

• скоротити кіль­
кість проходжень по
полю вдвічі — втричі;

• ефективно за­
вантажити енергоза­
сіб класу 3 або 1,4 за
допомогою викори­
стання частини його
потужності через
ВВП;

• зберегти до 20 %
вологи в посівному
шарі ґрунту.

Подібні агрегати серійно випускають фірми Amazone, Vogel & Noot, Gaspardo та ін.

Комплексний агрегат для роботи по необробленому фону. Сумі­щення операцій при мінімальному обробітку ґрунту за умови роботи по попе­редньо необробленому агрофону можливе в Україні на 7… 12% посівних площ. Серед світових виробників ґрунтообробно-посівних комплексів вагомі технологічні здобутки мають фірми Concord, Flexi-Coil, Horsch, Farmet та ін.

Агрегат для прямого посіву BSK-Q00 фірми Farmet, що має ширину за­хвату 6 м, призначений для мінімального обробітку ґрунту на глибину 3… 10 см з одночасним посівом сільськогосподарських культур та внесенням мінераль­них добрив. Агрегатується з тракторами класу 3.

Конструктивно-технологічну схему багатофункціональної машини наведе­но на рис. 1.60. Агрегат складається з рами 1, опорно-транспортних коліс 2 і 6, ґрунтообробно-посівних робочих органів З, пружних борінок-загортачів 4, пруткового котка-ущільнювача 5, системи пневмотранспортування 7 насіння та туків, бункера 8 та причіпного механізму 9.

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывыТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы

Рис. 1.60. Схема агрегату для прямого посіву BSK-600:

1 — рама; 2 і 6 — опорно-транспортні колеса; 3 — ґрунтообробно-посівні робочі органи; 4 — пружні борінки-загортачі; 5 — прутковий коток-ущільнювач; 7 — система пневмотранспорту-вання насіння та туків; 8 — бункер; 9 — причіпний механізм

На чистих від бур’янів полях зі щільністю ґрунту 0,9… 1,3 г/см3 за одне проходження агрегат виконує:

• мінімальний обробіток ґрунту, внесення мінеральних добрив або грану­
льованих пестицидів, сівбу та прикочування посівів;

• скорочує кількість проходжень агрегату по полю в 5 — 6 разів;

• зменшує час виконання сівби на 30 %, витрати праці, пального — на
25… 30%;

• висів зернових колосових, зернобобових, круп’яних культур, ріпаку та
інших культур рядковим, стрічковим або суцільним способами, таким чином
досягається раціональний розподіл рослин по площах живлення.

Агрегат прямого посіву АПП-6, який має ширину захвату 6 м, призна­чений для мінімального обробітку ґрунту на глибину 3… 10 см з одночасним посівом сільськогосподарських культур. Агрегатується з тракторами класу 3. Працює подібно до BSK-600 та інших аналогічних машин.

Коротку характеристику багатофункціональних агрегатів наведено в табл. 1.11.

Таблиця 1.11. Технічна характеристика багатофункціональних ґрунтообробно-посівних агрегатів

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы

ТОП-10 Рейтинг лучших электротяпок » Обзоры, цены, отзывы На засмічених полях технологія прямого посіву потребує додаткових ви­трат (до ЗО %) на застосування пестицидів. За потреби можна використовува­ти складові елементи агрегатів (окремо культиватор, котки чи бункер для на­сіння й добрив). Бункер поділений перегородкою під насіння й добрива у співвідношенні, як правило, 2 до 3. Нульовий або мінімальний обробіток ґрун­ту при сівбі просапних культур цими комплексами призводить до зменшення врожайності на 25…ЗО %, тому його не рекомендується застосовувати.

Оцінюючи сучасні можливості переходу на технології «точного землеробст­ва», можна стверджувати, що в Україні в основному створено систему машин, які при обробітку ґрунту, внесенні добрив та сівбі дають змогу вийти на новий якісний рівень технологій. Зауважимо, що перелічені технологічні операції вагомо впливають на майбутній урожай культур. Проте впровадження цієї системи машин стримується фінансовим положенням господарств, рівнем обі­знаності з нею спеціалістів аграрного виробництва та сільськогосподарського машинобудування. Кваліфікований свідомий вихід на новий рівень техноло­гій зменшує собівартість продукції, поліпшує екологічний стан середовища, піднімає якість отриманої рослинницької сировини.

Товары для сада и дома купить в москве: низкие цены на садово-огородный инструмент в интернет-магазине культиватор-надо.ру

Мы не работаем с посредниками, что приятно сказывается на цене. Покупатель экономит, не
снижая требования к качеству продукции.

Так, мы являемся официальным дилером завода
«Интерметалл», поставляя оригинальные товары для дома и сада «Торнадика» («Торнадо»).
Этот инструмент помогает сохранить здоровье, работая с прямой спиной. Его конструкция
снимает нагрузку с позвоночника, равномерно распределяя её между основными группами
мышц. Весь модельный ряд товаров для дома, дачи и сада запатентован, не имеет прямых
аналогов, импортируется в Евросоюз и является одним из самых востребованных на
территории России и стран СНГ.

Снегоуборочный, садовый и дачный ассортимент завода
«Агроинструмент» отличается тем, что его рабочая часть выполнена ручной ковкой из
легированной стали с присадками, придающими ей прочность.

Бензиновая техника для
приусадебных участков EUROLUX выполнена по ГОСТу, имеет удачное соотношение цены и
качества, надежна и проста в управлении и обслуживании.

В числе других заводов, с
которыми мы сотрудничаем – «Мир титана», «Урал», «Ротор», «Судогодское РТП», «Новый
век», «Вихрь», AirTec. Каждый из них рекомендует нас клиентам. А в сезон, когда во
многих интернет-магазинах наблюдается дефицит товара, поставки для нас в приоритете
перед другими заказчиками.

Топ-10 лучших электротяпок:

  1. Gloria (Brill) Gardenboy Plus 400
  2. Texas El-Tex 300
  3. Eurosystems Lucciola
  4. Champion EC750
  5. Mantis Electro
  6. Greenworks GTL9526
  7. Hyundai T2000E
  8. Monferme 0,95 кВт 27067M
  9. Ikra EM1000
  10. DDE ET750-30
Оцените статью
Про мотоблоки
Добавить комментарий

Adblock
detector