Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус Мотоблоки

Класифікація коробок передач тракторів

Коробка передач — основний багатоступiнчастий редуктор трансмiciї трактора, який забезпечує змiни швидкостi i напрямку руху, тягового зусилля трактора при постiйнiй частотi обертання колінчастого вала двигуна, а також тривале вiдключення двигуна від тpaнcмісії.

Коробка передач тракторів класифiкують за такими ознаками:

— кількість валів (без урахування вала заднього ходу): дво-, три — i чотиривалові розташування валiв вiдносно поздовжньої осі трактора (поздовжнє i поперечне);

— тип шестеренчастої передачi — з нерухомими осями валів і зосями, якi обертаються (планетарнi передачi);

— спосiб зачеплення шестерень — постiйний i з рухомими шестернями;

— число передач переднього ходу (три-, чотири-, п’ятиступiнчастi тощо);

— процес перемикання передачi — з розриванням потоку потужності (з зупинкою трактора для перемикання передачi) i без розривання (перемикання на ходу);

— число рухомих длоків шестерень (дво-, три — i чотириходові);

— тип перемикання передач (механiчний, гiдравлiчний);

— спосiб управлiння (ручний, напiвавтоматичний, автоматичний);

— призначення (основна, роздавальна, ходозменшувач, знижувальний редуктор).

Передачi переднього ходy тракторів подiляють на три дiапазони: знижувальні робочі, робочi i транспортнi.

Tpaнcnopmнi nередачі регулюють швидкicть руху від 15 до 37км/год при холостих переїздах тракторів та перевезенні вантажів причепами.

Механічна коробка передач тракторів

Для приладу розглянемо будову i роботу механiчної коробки передач колiсного трактора. коробка передач трактора ЮМ3-6 — тривалова, з поздовжнiм розташуванням валiв, нерухомими осями валiв, рухомими шестернями, десятиступiнчаста, чотириходова, змеханiчним переключенням передач, з ручним керуванням, основна — зi знижувальним редуктором.

Корпус 2 (рис. 14.8.1) коробки передач виготовлений разом з корпусом заднього моста, тому їх називають корпусом трансмісії, подiленим вертикальною перегородкою 21 на двi частини, у переднiй — коробка передач. Передньою торцевою поверхнею корпус трансмісії з’єднується з корпусом зчеплення, для цього на торцевiй поверхнi виконанi отвори. В деяких отворах встановлюються центруючi штифти 3, бiльшicть отворів 4, розташованих по периметру поверхнi, мають нарiзь для болтiв, якi з’єднують корпус трансмісії з корпусом зчеплення.

На переднiй торцевiй поверхнi i у перегородцi 21 виконують отвори для встановлення первинного вала 1, промiжного вала 35, вторинного вала 22 i валикiв їх перемикання. Верхня частина корпусу 2 закривається кришкою 18, в нижнiй є нарiзний отвір з пробкою 33 для зливання масла з корпусу коробки передач. Магніт у пробцi вловлює металевi часточки, якi потрапляють в масло вiд спрацювання деталей коробки передач. У переднiй частинi лiвої частини корпусу є люк з кришкою, яка крiпиться до корпусу болтами i забезпечує доступ до промiжноi шестернi приводу сiльськогосподарських машин.

Первинний вал 1 коробки передач складається з фланця i вала, виготовлених разом. Фланець має два виступи, якi за допомогою гумових прокладок з’єднуються з аналогiчними виступами вала муфти зчеплення. На зовнiшнiй поверхнi вала розмiщено шлiци, а в середнiй його частинi — отвір. Шлiци первинного вала зчепленi зi шлiцами ведучої шестернi 6, яка має два виступи, встановленi у внутрiшнi обойми двох роликових пiдшипникiв. Зовнiшнi обойми роликових пiдшипникiв розмiщенi в cтaкaнi 7, що крiпиться до корпусу 2 болтами. Мiж виступом стакана i корпусом встановлено прокладки, якими регулюється осьове перемiщення вторинного вала, обмежене вiдносно стакана стопорними кiльцями i фланцем. Стопорнi кiльця встановльють в кiльцевi канавки на внутрiшнiй поверхнi стакана. Фланець фiксується болтами до передньої торцевої поверхнi стакана. Осьове перемiщення шестернi 6 вiдносно вала 1 обмежується стяжним болтом 5, вiльно встановленим в отвір вала 1. Виступ болта взаємодiє з кiльцевою проточкою внутрiшньої поверхнi шестернi 6. На носку болта 5 є нарiзка i радiальний отвір. Biдносно вала 1 болт 5 фiксується шайбою, корончастою гайкою i шплiнтом.

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Спiввicно первинному валу 1 в корпусi 2 встановлений вторинний вал 22, на хвостовику якого розмiщено ведучу конiчну шестерню головної передачi, виготовлену разом з валом (у середнiй частинi вала є шлiци). На зовнiшнiй поверхнi носка вала зроблено проточку меншого дiаметра, нiж дiаметр середньої частини вала. Торцева поверхня носка вала має рiзьбовий отвір. В зчепленнi зi шлiцами вала перебувають шлiци трьох кареток, якi можуть вiльно перемiщатись по шлiцах вала. Каретка 29 II i IV передач, каретка 26 III i V передач виготовленi у виглядi подвiйних шестерень, а каретка 1 передачi — одинарної шестернi 24. На заднiх частинах вcix кареток розмiщено маточини, на зовнiшнiх поверхнях яких зроблено кiльцевi проточки прямокутної форми. Хвостовик вала встановлено в роликовий пiдшипник, розмiщєний в отвopi перегородки 21. Мiж перегородкою i зовнiшньою обоймою пiдшипника встановлено втулку, вiдносно якої пiдшипник фiксуеться стопорним кiльцем.

В однiй площинi з первинним i вторинним валами розташований порожнистий промiжний вал 35 зi шлiцами i нерухомими шестернями на зовнiшнiй поверхнi його середньої i задньої частин.

Вiд осьового перемiщення шестернi фiксуються стопорним кiльцем 31. шестернi задньої передачi 25, першої 27 i п’ятої 28 — одинарнi, шестерня 30 четвертої i третьої передач — подвiйна, а шестерня 32 другої передачi має два зубчастих вiнцi — зовнiшнiй i внутрiшнiй. Напереднiй частинi вала 35 вiльно встановлений рухомий блок шестерень 34, мiж ними — бронзова втулка. Лiва шестерня блока постiй нозчеплена iз зубцями ведучої шестернi 6. Права шестерня блока може входити в зчеплення з внутрiшнiм зубчастим вiнцем шестернi 32. Мiж переднiм пiдшипником i корпусом є втулка, яка на зовнiшнiй i внутрiшнiй поверхнях має буртики i фiксує пiдшипник вiдносно корпуса 2. 3аднiй пiдшипник фiксується виступом корпуса, нарiзкою хвостовика вала i стопорним кiльцем. На нарiзку нагвинчується спецiальна гайка. В отвір вала 35 встановлюється вал 37 приводу ВВП, на носок вала — кульковий пiдшипник 36 в стакані, який укрiплений на корпусi 2 болтами. Вiдносно стакана пiдшипник 36 фiксується виступом стакана i стопорним кiльцем.

Ширина зубцiв шестернi 6 вдвiчi бiльша вiд ширин и зубцiв великої (лiвої) шестернi блока шестерень 34. Тому при перемiщеннi блока в крайнє лiве або праве положення обертання вiд первинного вала 1 передається до промiжного вала 35, а блока шестерень 34 в крайнє прав з положення — зубцi малої (правої) шестернi блока входять в зачеплення iз зубцями внутрiшнього вiнця шестернi 32. Таке положення блока 34 i шестернi 32 вiдповiдає транспортному дiапазону. При перемiщеннi блока в крайнє лiве положення велика шестерня блока 34 входить в зачеплення з промiжною шестернею 2 (рис. 14.8.2) приводу сiльськогосподарьских машин, а мала шестерня — iз шестернею 3 (рис. 14.8.3) редуктора. Таке положення блока шестерень вiдповiдає робочому дiапазону.

Шестерня 2 (рис. 14.8.2) встановлена з лiвого боку корпуса 6 трансмісії на oci 5, яка вiдносно внутрiшньої перетинки 4 зафiксована болтами. Виступ болта входить в отвip oci 5. Мiж шестернею 2 i вicсю 5 встановлено два кулькових пiдшипники, мiж внутрiшнiми обоймами пiдшипникiв — втулку. Вiд осьового перемiщення шестерня 2 фiксується втулкою, шайбою, гровером i болтом, який загвинчується в нарiзний отвip oci 5.

Шестерня 25 (рис. 14.8.1) промiжного вала постiйно зчеплена з промiжною шестернею 10 (рис. 14.8.3) заднього ходу, що розташована в нижнiй частинi корпусу трансмісії 1 i встановлена на oci, розмiщенiй нерухомо в розточцi кронштейна корпусу 1. Відносно корпусу вісь зафiксована установочним болтом, мiж шестернею 10 i вicсю — два кулькових пiдшипники.

Корпус редуктора виконаний у виглядi кронштейна 2 з чавуну, прикрiпленого до верхньої частини корпусу (справа) i трансмісії болтами (рис. 14.8.3). На внутрiшнiй поверхнi кронштейна зроблено два виступи з отворами, в якi втановлюють кульковi пiдшипники, що є опорами вала 8 редуктора. В середнiй частинi вала 8 виконано шлiци, на заднiй частинi яких встановлено ведучу шестерню 7. Їх зубцi постiйно зачепленi з зубцями малого зубчастого вiнця подвiйної шестернi 30 (рис. 14..81.) промiжного вала. На переднiй частинi шлiцiв встановлена рухома зубчаста муфта 6 (рис. 14.8.3.). Маточина муфти 6 має кiльцеву проточку прямокутної форми. На носкові вала 8 розмiщено шестерню 3, мiж нею i валом 8 – бронзова втулка, запресована в отвір шестернi 3 iз двома зубчастими вiнцями. 3 великим зубчастим вiнцем входять в зачеплення зубцi рухомого блока 12 промiжного вала 9, з малим зубчастим вiнцем внутрiшнiй зубчастий вiнець зубчастої муфти 6.

Деталi коробки передач змащують шляхом розбризкування масла, яке заливають через нарiзний отвір з пробкою 11 кришки 18 (рис. 14.8.1.) коробки передач. Pівень масла повинен знаходитись мiж двома контрольними отворами на стiнцi кронштейна редуктора i закриваються пробками 4 i 5 (рис. 14.8.3.). Забруднене масло зливають через два нарiзних отвори в днi корпуса, потiм отвори закривають пробками з магнітом.

Переключають дiапазони i передачi за допомогою механiзму, змонтованого в кришцi 18 i верхнiй частинi коробки передач (рис. 14.8.1.). До кришки болтами прикрiплено колонку 17. У верхнiй 11 частинi є сферичний отвір з важелем 15 переключения передач з пластмасовою рукояткою. В середнiй частинi важеля дiє сферичний шарнiр, що взаємодіє зi сферичним отвором колонки 17, притиснутим пружиною 14, встановленою мiж його буртом i колонкою. Вiд обертання навколо oci важiль 15 фiксується штiфтом 13, що запресований в отвір колонки i входить в паз шарнiра важеля 15. Шарнiр важеля i отвір колонки закриваються гумовим захисним чохлом 16. Нижня частина чохла притискується до колонки хомутиком, верхня встановлюється на виступ важеля з натягом. Чохол запобiгає забрудненню сферичної поверхнi важеля 15 i коробки передач.

На хвостовику нижньої частини важеля, що перемiщується в пазах кулicи 19 є кулька.

Кулicа — це металевий лист квадратної форми з чотирма поздовжнiми пазами, з’єднаними в середнiй частинi. Розмiри i розташування пазiв на кулici визначають напрям руху важеля 15, обмежують його перемiщення i неможливicть одночасного включення двох передач. Кулicа болтами крiпиться до кришки 18. Один з чотирьох отворів крiплення кулicи має бiльший дiаметр, щоб уникнути неправильного встановлення кулiси вiдносно кришки.

В оброблених отворах передньої стiнки корпуса трансмicії i внутрiшнiх перетинок вiльно встановлено чотири валики 20 переключения передач. В середнiй їх частинi, навпроти з’єднувального пазакулicи 19, зроблено упори 23 з пазами. Biдносоно валикiв 20 упори зафiксовано болтами, головки яких мають отвори з дротом, щоб болти не вигвинчувались.

Мiж пазами упорiв встановлено кульку важеля 15. На трьох валиках 20 розмiщено по одній вилцi 12, вiдносно валикiв Bci вони зафiксованi болтами. Виступи вилок встановленi в прямокутні проточки маточин шестерень 24 i кареток 26 i 29. Четвертий валик 20 (крайнiй з правої сторони трактора) з’єднаний важелем зпромiжним валиком i двома вилками. Виступи вилок розмiщено впрямокутнi проточки маточин зубчастої муфти (рис. 14.8.3) редуктора (задня вилка) i блока шестерень 12 промiжного вала (передня вилка).

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Для зменшення торцевого спрацювання зубцiв при переключеннi передач, уникнення неповного включення шестерень i самовиключення їх пiд час роботи в коробцi передач встановлений механiзм блокування. Валик 10 блокування (рис. 14.8.1) розташований в корпусi, який болтами прикрiплений до верхньої частини кришки 18. Один кiнець валика 10 з’єднаний тягою з педаллю зчеплення. Валик взаємодiє з чотиригранними хвостовиками фiксаторiв 9, встановлених в отворах перетинки корпусу співвісно з отворами пiд валики її переключення. Хвостовики фiксаторiв вiльно встановленi в прямокутнi отвори планки, а мiж нею i виступами фiксаторiв знаходяться пружини, що притискують носки фiксаторiв до валиків переключення з трьома пазами. Форма паза на валику вiдповiдaє формi виступу носка фiксатора. Пази на валиках 20 виконуються таким чином, що їх сумiщення з виступом фiксатора вiдбувається при нейтральному положеннi шестерень або при положеннi, щовiдповiда включенiй передачi.

Про мотоблоки:  Пламя из глушителя мотоблока причины

В пiдручнику наведена будова класичної механiчної коробки передач трактора ЮМ3-6АКЛ. На тракторах моделi ЮМ3-8070, ЮМ3-8080 та їх модифiкацiях встановлена синхронiзована коробка передач — механiчна, 12-швидкicна, трьохдiапазонна з шестернями постійного зчеплення i синхронiзаторами. Синхронiзована коробка передач дозволяє повнiше використовувати потужнiсть двигуна, скорочувати час на переключення передач, полегшити управлiння трактором, покращити працездатнiсть зубчастих з’єднань i в кiнцевому результатi значно збiльшити її продуктивнiсть тракторних аrpегатiв (ТА).

Для обеспечения бесперебойной работы коробки передач трактора Т-150 и Т-150К необходимо выполнять следующие правила:

1) – производить ежедневную очистку агрегатов от грязи и пыли;

2) – регулярно контролировать степень затяжки всех соединений маслопроводов, а также крепления агрегатов, осуществлять подтяжку резьбовых соединений;

3) – заполнять систему используемым для двигателя чистым, профильтрованным и хорошо отстоянным маслом. Запрещено применение не рекомендованных марок масел;

4) – заправка, а также доливка масла осуществляется при остановленном дизеле через фильтр заливной горловины посредством лейки (необходимо снять большую пробку) либо нагнетателя, снабжённого шлангом с резьбовым наконечником, ввинчивающимся вместо малой пробки в отверстие. Уровень масла должен располагаться по центру масломерного стекла.

На тракторе Т-150 (гусеничный) проверка уровня масла в коробке передач производится только при работающем дизеле (через 4-5 минут после пуска либо через 1-2 минуты после остановки трактора, который работает на средних оборотах). На тракторе Т-150К (колёсный) данный контроль осуществляется при остановленном дизеле (через 10-15 минут после остановки);

5) – В процессе эксплуатации надлежит постоянно контролировать давление в гидросистеме коробки передач путём сверки с показаниями манометров.

При нормальной работе давление должно составлять 9±0,5 кгс/см2. Запрещена эксплуатация трактора при уменьшающемся ниже 7 кгс/см2 давлении со снижением оборотов коленчатого вала дизеля.

Допускается кратковременное падение давления до 5 кгс/см2 в момент переключения передач, после чего оно снова повышается до нормы. При остановке трактора данное показание манометра может некоторое время сохраняться, ввиду того что манометры связаны с гидроаккумуляторами и при их отсечке показывают давление, которое развивает жидкость под воздействием сжатых пружин гидравлических аккумуляторов. При движении трактора давление должно быть в норме;

6) – через 60 мото/ч после обкатки следует выполнить замену масла, а также промывку линии нагнетания и фильтров всасывания;

7) – фильтры нагнетания требуют регулярной промывки, для чего их необходимо снять, разобрать, затем промыть фильтрующие элементы в дизельном топливе и снова собрать.

Требуется контролировать правильность сборки и установки фильтров нагнетания гидравлических систем коробки передач. Фильтры вводятся в гнёзда клапаном вперёд; разделяющий сливную и нагнетательную полости поршень должен всегда точно располагаться в расточенном гнезде (со стороны крышки).

Первая промывка фильтров (после заливки в систему свежего масла) осуществляется через 60 мото/ч, а последующая – через 240 мото/ч;

8) – для замены масло должно сливаться (из масляного бака, КПП и раздаточной коробки) ещё тёплым, сразу после остановки трактора. На тракторе Т-150К следует вывинтить сливные пробки, которые расположены в баке гидросистемы, а также в корпусе раздаточной коробки, на тракторе Т-150 – вывинтить сливные пробки в баке гидросистемы и гидропанели КПП. Вместе с этим нужно демонтировать и промыть в дизельном топливе фильтр-заборник, заливной фильтр и детали фильтра нагнетания, произвести очистку и промывку пробок и сапунов;

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Рис. 1. Установка гидроподжимных муфт.

Первым делом при затяжке комплекта первичного вала нужно затягивать гайку, расположенную перед передним подшипником вала, после чего законтрить её отгибной пластинкой, а потом (после набора всех деталей) до отказа ввинтить болт с заднего конца вторичного вала. При установке стакана передней опоры вторичного вала необходимо совместить фрезерованный паз стакана с риской, которая нанесена на корпусе КПП.

Специальной центровки на тракторе Т-150 требуют стаканы, которые устанавливаются на заднем картере в месте выхода вторичных валов: окончательная затяжка гаек крепления стаканов должна выполняться после установки ступицы тормозного барабана, причём следует предварительно проверить отсутствие трения стакана о ступицы путём поворота вала на несколько оборотов;

10) – перед тем как выполнять соединение КПП трактора Т-150К с раздаточной коробкой нужно вставить в отверстие корпуса коробки передач валики и вилки переключения рядов ходоуменьшителя и заднего хода, а также сдвинуть до упора вперёд шестерню включения ходоуменьшителя. Когда вал привода заднего хода войдёт передним концом в отсек ходоуменьшителя, необходимо надеть на него шестерню заднего хода. После этого корпус коробки передач и раздаточной коробки соединяются болтами;

11) – следует регулярно контролировать состояние тормозов трактора Т-150, выполнять их своевременную очистку от масла, грязи и пыли, а также не допускать перегрева.

Регулировка тормозов осуществляется в указанной последовательности:

— отпустить тормозную педаль и установить фигурный рычаг до упора с наклоном ниже оси горизонта на 4 град. 30 мин;

— затянуть до отказа регулировочную гайку, удерживая рычаг в данном положении, а потом отвернуть её на 5-6 оборотов.

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Рис. 2. Регулировка тормозов.

1) – Регулировочная гайка;

2) – Траверса;

3) – Двуплечий рычаг;

4) – Пружина;

5) – Упор;

6) – Оттяжная пружина;

7) – Тормозная лента;

8) – Тормозной барабан;

9) – Регулировочный болт;

10) – Контргайка;

11) – Регулировочный болт;

12) – Контргайка;

13) – Регулировочный болт;

14) – Контргайка.

С целью увеличения производительности трактора и ресурса тормозных лент рекомендовано управлять трактором за счёт включения разноимённых передач на бортах (выполнение поворота с фиксированным радиусом). Поворот при помощи отключения одного борта с дальнейшим его торможением должен выполняться только в случае, когда требуется точное копирование определённой траектории движения (на пахоте), а также чтобы осуществить поворот вокруг гусеницы.

12) – необходимо производить регулировку механизма блокировки переключения рядов; фиксаторы не должны препятствовать переключению только когда муфта сцепления полностью выключена. Регулировка длины тяги, которая соединяет с рычагом валика блокировки рычаг управления муфтой сцепления, производится в следующем порядке:

— тяга отсоединяется от рычага валика блокировки;

— полностью выжимается муфта сцепления;

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Рис. 3. Регулировка механизма переключения рядов.

А – Механизм блокировки трактора Т-150;

1) – Тяга блокировки;

3) – Вилка;

4) – Рычаг валика;

а) – положение рисок, при котором вилки разблокированы, что соответствует полностью выключенной муфте сцепления;

Б – Механизм блокировки трактора Т-150К;

1) – Рычаг валика;

2) – Палец;

3) – Указатель;

4) – Вилка;

5) – Контргайка;

6) – Тяга.

Чтобы проверить положение и удержать валик фиксаторами следует полувключить один из рядов;

— путём свинчивания либо навинчивания вилки регулируется длина тяги таким образом, чтобы совместились отверстия под палец; далее нужно соединить вилку с рычагом;

— педаль муфты сцепления отпускается, и регулировка проверяется путём повторных включений рядов, после чего палец зашплинтовывается, а контргайка затягивается.

13) – периодически контролировать механизм блокировки, препятствующий запуску пускового двигателя при нахождении рычага переключения рядов в нейтральном положении.

Двухклеммный включатель типа ВК-403 (на тракторе Т-150 находится на колонке, а на тракторе Т-150К – на крышке отсека ходоуменьшителя) при включении замыкает первичную обмотку трансформатора магнето ПД на «массу». Для проверки требуется:

— отсоединить идущий к включателю провод и проверить цепь посредством контрольной лампы;

— установить в нейтральное положение рычаг переключения рядов – лампочка гореть не должна;

— лампочка должна загореться при включении любого ряда. Если лампочка при включённом режиме не загорается, то нужно проверить цепь и (в случае необходимости) снять регулировочные прокладки с включателя.

— путём подбора прокладок (А) установить размер 42,5±0,15 мм от торца ведомой конической шестерни привода насоса гидравлической системы коробки передач до оси расточки вала привода насоса заднего навесного устройства;

— путём подбора прокладок (Б) между стопорным кольцом проставочного корпуса и стаканом сальника установить зазор в зубья конической пары 0,2-0,4 мм.

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Рис. 4. Регулировка привода насоса гидравлической системы КПП трактора Т-150К.

1) – Валик привода гидросистемы навески;

2) – Стакан сальника;

3) – Проставочный корпус;

А – Регулировочная прокладка шестерён;

Б) – Регулировочная прокладка шестерён.

15) – порядок проведения регулировки привода переключения передач (трактор Т-150К):

— отсоединение тяги от рычага управления коробкой передач на рулевой колонке;

— установка рычага валика распределителя горизонтально (параллельно оси коробки передач) в фиксированное положение золотника;

— регулировка длины тяги таким образом, чтобы цифра (2) на шкале рычага переключения располагалась напротив указателя передач на кронштейне;

— соединение в указанном положении (посредством пальца) рычага управления с регулировочной вилкой, после чего посредством контргайки законтрить вилку.

16) – в процессе монтажа и демонтажа агрегатов гидросистемы следует закрывать отверстия с целью предохранения от попадания во внутренние полости грязи, пыли и влаги. При установке соединительных шлангов их перегибы не допустимы.

17) – в процессе разборки, сборки, а также регулировки агрегатов гидросистемы необходимо:

— выполнять регулировки с использованием контрольных приборов;

— при разборке/сборке распределителя не допускать разукомплектовывания корпуса с золотником, ввиду того, что они являются плунжерной парой. В процессе сборки сектор и золотник следует устанавливать по меткам, нанесённым на соответствующих зубьях и впадинах;

— разборка гидроаккумулятора допускается только при наличии пресса либо вспомогательных стяжных болтов (М10х110) с гайками.

ср, 18.10.2017 — 22:54

Регистрация: 08.02.2016 — 20:03

Не в сети

Заходил: 1 год 4 месяца назад

Вечер добрый!
В хозяйстве два Т150, один с КПП гидравликой, другой с механикой. У кого не спрошу, все говорят нет такой! Про запчасти тоже самое. Есть ли еще у кого такая эксклюзивная КПП

чт, 19.10.2017 — 05:16

Регистрация: 27.01.2009 — 10:24

Заходил: 2 месяца 3 недели назад

Где-то попадалась информация про чисто механические КПП на Т150К, сейчас не могу найти.

чт, 19.10.2017 — 07:34

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Регистрация: 06.06.2012 — 17:16

Заходил: 2 дня 8 часов назад

сб, 21.10.2017 — 21:16

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

: Саратовская обл. С.Осиновка

Регистрация: 26.01.2012 — 21:03

Заходил: 1 месяц 3 дня назад

У нас в районе была мтс там были т-150к красные 1995г.в. более 10единиц с механикой,многие удивлялись что такие кпп есть. Потом станция развалилась их распродали.

сб, 27.10.2018 — 15:13

Регистрация: 04.12.2016 — 19:06

Заходил: 3 месяца 21 час назад

Добрый день.Механика это страх и ужас.Могу высказаться только нецензурно.Дрянь полная.Ставили когда небыло гидромуфт.Но корпус кпп и рк одинаковы.Ставили гидромуфты и распределитель с заменой вала сами и кпп ходит.

вс, 11.11.2018 — 11:54

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

: Тюменская Н-Тавдинский Мияссы

Регистрация: 15.09.2014 — 19:12

Заходил: 8 часов 4 минуты назад

сб, 02.03.2019 — 22:15

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

: г. Карталы Челябинская область

Регистрация: 02.03.2019 — 17:56

Заходил: 3 года 10 месяцев назад

У нас механическую КПП для Т-150К часто заказывают. Особенно ценители те, кто работал на них. Хорошо отзываются. На первом фото она вторая, в сравнении с гидромеханической. Еще фото КПП с ходоуменьшителем (серая) и КПП от погрузчика Т-156 (желтая).

Про мотоблоки:  Мотоблок из кпп заз своими руками чертежи

ср, 24.05.2023 — 14:22

: Оренбургская область село

Регистрация: 10.12.2010 — 12:26

Заходил: 1 неделя 3 дня назад

ребят если у кого каталог запчастей механической кпп т-150 нужен номер шестерни

пт, 26.05.2023 — 05:22

Эта КПП мазовская, там нужно искать.

пн, 29.05.2023 — 07:45

Гамов Иван пишет:

обычная т-150 просто нижний вал короткий нет насоса и пакетников а стоят шестерни и два рычага

пн, 29.05.2023 — 14:12

У дорожников был с механикой. Коробка МАЗ/КрАЗ с раздаткой.

Коробка передач Беларус МТЗ-82.1, 80.1, 82-2 является элементом
трансмиссии трактора и служит для изменения передаточных чисел
трансмиссии и обеспечения реверсирования движения трактора.

Кроме того, конструкция КПП обеспечивает привод переднего ведущего
моста, синхронного заднего и бокового полунезависимого валов отбора
мощности (ВОМ), а также обеспечивает возможность получения
дополнительных скоростей на первой и второй передачах переднего и
заднего хода при оборудовании трактора ходоуменьшителем
(гидроходоуменьшителем).

На тракторах Беларус МТЗ-82-1, 80-1 возможна установка либо
ходоуменьшителя (гидроходоуменьшителя), либо бокового полунезависимого
ВОМ. И ходоуменьшитель (гидроходоуменьшитель), и боковой полунезависимый
вал отбора мощности крепятся к левой боковой плоскости коробки передач
вместо крышки.

На тракторах с базовой комплектацией установлена механическая
ступенчатая двухдиапазонная КПП, с одним, расположенным под правую руку
оператора, рычагом переключения диапазонов и передач с механическим
понижающим редуктором (18F+4R).

Возможно оборудование тракторов Беларус МТЗ-82.1, 80.1 трансмиссиями со
следующими комплектациями:

— с механической коробкой и синхронизированным понижающим редуктором
(18F+4R);
— с механической коробкой и реверс-редуктором (9F+9R);

КПП представляет собой сложный агрегат, состоящий из механизмов двух
групп. В первую группу – узел механических передач – входят механические
зубчатые передачи, которые служат для передачи и трансформации силового
потока.

Вторая группа – управление – включает в себя рычажные механизмы,
конструкция которых обеспечивает оператору качественное управление КП
(выбор
требуемой передачи в КПП, ее надежное включение и исключение
самовыключения).

На тракторах в комплектации с основанием тента или тент-каркасом на базе
малой кабины, рычаг переключения диапазонов и передач расположен по
центру.

Узел механических передач состоит из расположенных в корпусе 29 соосных
между собой первичного 34а и вторичного 6 валов, а также параллельных им
промежуточного вала 32 и вала 1-ой передачи и заднего хода 27.

Первичный вал 34а установлен на двух шарикоподшипниках. Один из
подшипников размещен в стакане 36а, который установлен в расточке
передней
стенки корпуса 29 и крепится к ней при помощи болтов.

Второй – в расточке вторичного вала 6. На шлицах передней консоли
первичного вала установлена неподвижно ведомая шестерня понижающего
редуктора 35а.

В пролете между опорами первичного вала установлены двухвенцовая ведущая
шестерня 4-ой и 5-ой передач 1 и ведущая шестерня 3-ей и 6-ой передач
5, которые имеют возможность скользить вдоль оси вала по его шлицам.

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Рис.50. Механическая коробка передач Беларус МТЗ-82-1, 80-1, 82-2 (вид
первый)

1 – ведущая шестерня 4-ой и 5-ой передач; 2 – вилка 4-ой и 5-ой передач;
3 – корпус вилок; 4 – вилка 3-ей и 6-ой передач; 5 – ведущая шестерня
3-ей и 6-ой
передач; 6 – вторичный вал с ведомой шестерней I-ой ступени диапазонного
редуктора; 7 – регулировочные прокладки; 8 – рычаг управления; 9 –вилка
редуктора; 10 – заливная пробка; 11 – валик; 12 – регулировочные
прокладки; 13 – датчик блокировки запуска дизеля; 14 – ограничительная
пластина; 15 –
крышка управления КП; 16 – стакан; 17 – ведущая шестерня главной
передачи заднего моста; 18 – ведомая шестерня II-ой ступени диапазонного
редуктора; 19 – внутренний вал; 20 – гнездо с бронзовой втулкой; 21 –
крыльчатка; 22 – стакан; 23 – ведущая шестерня I-ой ступени диапазонного
редуктора; 24 – ведущая шестерня I-ой ступени диапазонного редуктора; 25
– промежуточная шестерня; 26 – ведомая шестерня 3-ей и 6-ой передач; 27

ведомая шестерня 4-ой и 7-ой передач; 28 – ведомая шестерня 5-ой и 8-ой
передач и передач заднего хода; 29 – корпус КП; 30 – гнездо; 31 –
промежуточная шестерня; 32 – промежуточный вал; 33 – стакан; 34а и 34б –
первичный вал; 35а – ведомая шестерня понижающего редуктора; 35б –
ведомая шестерня реверс-редуктора; 36а и 36б – стакан; 37 – втулка; 38 –
синхронизатор; 39 – валик с вилкой; 40 – шарик фиксатора.

Конструкция передней части первичного вала КПП тракторов 9F/9R,
оборудованных реверс-редуктором, представлена на рисунке. Она имеет
следующие
отличия по сравнению рассмотренной выше коробкой 9F/2R с механическим
понижающим редуктором.

Ведомая шестерня реверс-редуктора 35б установлена на гладкой шейке
передней консоли первичного вала 34б и имеет возможность свободно
вращаться
на роликоподшипнике. Шестерня 34б находится в постоянном зацеплении с
большим венцом промежуточной шестерни редуктора 31.

Перед ведомой шестерней реверс-редуктора 35б установлен синхронизатор
38, подвижная каретка которого всегда имеет соединение с первичным валом
34б через неподвижно установленную на нем шлицевую втулку 37. Для
управления синхронизатором служит вилка 39, в паз которой входит диск
ступицы
синхронизатора 38.

Вилка 39 с валиком имеет возможность осевого перемещения в отверстии
стакана 36б первичного вала. На валике 39 имеются две поперечные лунки,
в
которые входит подпружиненный шарик фиксатора 40. Лунки обеспечиваю
валику 39 и связанной с ней вилке два фиксированных положения.

Опорами вторичного вала 6 являются два конических роликоподшипника, один
из которых расположен в расточке корпуса 29, а второй – в стакане 16,
который установлен в расточке задней стенки корпуса и крепится к ней при
помощи болтов.

Конструктивно вторичный вал КПП Беларус МТЗ-82.1, 80.1 выполнен за одно
целое с ведомой шестерней I-ой ступени диапазонного редуктора. Зубчатый
венец шестерни расположен консольно в передней части вторичного вала 6.

В пролете между опорами вторичного вала неподвижно на шлицах установлена
ведомая шестерня II-ой ступени диапазонного редуктора 18, которая
одновременно является и ведущей шестерней синхронного привода заднего
ВОМ.

На задней консоли вторичного вала неподвижно на шлицах установлена
ведущая шестерня 17 главной передачи заднего моста (малая коническая
шестерня).

В передней части полого промежуточного вала 32 на его шлицах неподвижно
установлены двухвенцовая ведомая шестерня 5-ой и 8-ой передач и передач
заднего хода 28 , ведомая шестерня 4-ой и 7-ой передач 27 и ведомая
шестерня 3-ей и 6-ой передач 26, на ступице которой свободно вращается
на
игольчатом роликоподшипнике двухвенцовая промежуточная шестерня 25.

Шестерня 25 находится в постоянном зацеплении с шестерней 25,
обеспечивая возможность включения через шестерню 26 пониженных передач и
передач заднего хода, а также привод гидроходоуменьшителя (ГХУ). В
задней части промежуточного вала 32 на его шлицах установлена скользящая
шестерня 23 – ведущая шестерня I-ой ступени диапазонного редуктора.

Передняя опора промежуточного вала 32 – шарикоподшипник, расположенный в
стакане 33 передней стенки корпуса. Задней опорой промежуточного вала
является бронзовая втулка, установленная в расточке ведущей шестерни 23
II-ой ступени диапазонного редуктора.

Ведущая шестерня II-ой ступени диапазонного редуктора 23 свободно
вращается на двух роликоподшипниках, расположенных в стакане 22,
установленном в расточке задней стенки корпуса коробки передач 29 и
крепящемся к ней болтами.

Шестерня 23 имеет наружный и внутренний зубчатые венцы, а также кулачки,
расположенные на ее заднем торце, служащие для привод синхронного
заднего ВОМ. В расточке шестерни 23 штифтом закреплено гнездо 20 с
бронзовой втулкой, которая является опорой внутреннего вала 19.

Снаружи на шестерне 23 закреплена крыльчатка 21, которая путем
интенсивного разбрызгивания улучшает смазку шестерен главной передачи и
дифференциала заднего моста трактора.

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Рис.51. Механическая КПП Беларус МТЗ-82-1, 80-1 (вид второй)

1 – корпус вилок; 2 – вал; 3 – шарик; 4 – рычаг передач; 5 – труба; 6 –
стопор; 7 – опора; 8 – поводок; 9 – рычаг управления; 10 – шарики
фиксаторов; 11 –
замковые планки; 12 – вилка 4-ой и 5-ой передач; 13 – поводок
диапазонного редуктора; 14 – ось промежуточной шестерни заднего хода; 15

промежуточная шестерня заднего хода; 16 – контрольная пробка; 17 –
сливная пробка; 18 – крышка; 19 – масломерный щуп; 20 – вилка 1-ой
передачи и
заднего хода; 21 — вилка 3-ей и 6-ой передач; 22 – крышка; 23 – кольцо
пружинное; 24 – шестерня; 25 – ведомая шестерня пониженных передач и
заднего
хода; 26 – шестерня пониженных передач и передач заднего хода; 27 – вал
1-ой передачи и заднего хода; 28 – ось шестерни привода ПВМ; 29 –
шестерня
привода ПВМ

Опоры вала 1-ой передачи и заднего хода 27 – два шарикоподшипника,
расположенных в расточках корпуса КПП. В передней части вала 27 на
шлицах
установлена скользящая шестерня 26 – шестерня пониженных передач и
передач заднего хода.

Перемещение скользящей шестерни 26 назад до
зацепления с шестерней 27 позволяет получать пониженные передачи
переднего хода, а перемещение вперед – передачи заднего хода.

В последнем случае шестерня 26 входит в зацепление с промежуточной
шестерней заднего хода 15, которая установлена на оси 14 и свободно
вращается
на ней на игольчатом роликоподшипнике. Шестерня 15 находится в
постоянном зацеплении с меньшим зубчатым венцом двухвенцовой шестерни
28.

Если трактор Беларус МТЗ-82.1, 80.1 оборудован реверс-редуктором, то в
коробке передач промежуточная шестерня заднего хода 15 отсутствует, а
задний ход трактора реализуется путем включения реверс-редуктора.

В задней части вала 27 на его гладкой шейке на бронзовой втулке
установлена ведомая шестерня пониженных передач и заднего хода 25,
которая
находится в постоянном зацеплении с меньшим зубчатым венцом шестерни 25
промежуточного вала 32.

Если трактор не использует гидроходоуменьшитель (или не оборудован ГХУ),
то через шестерню 25 посредством шестерни 24 обеспечивается привод
вала 27. При этом шестерня 24 соединена с внутренним шлицевым венцом
шестерни 25 и с наружным шлицевым венцом вала 27, как изображено на
рисунке.

У трактора Беларус МТЗ-82-1, 80-1, оборудованного гидроходоуменьшителем,
пружинное кольцо 23 сдвинуто до упора назад, и при работе с включенным
гидроходоуменьшителем вращение передается от шестерни 25 на шестерню 25,
которая при этом вращается на валу 27, а шестерня 24 рычагом
гидравлического ходоуменьшителя выведена из зацепления с шестерней 25.

При этом силовой поток после трансформации в ГХУ, передается на вал 27
через его шлицевое соединение с шестерней 24.

С правой стороны КПП в расточках корпусаустановлена ось 28, на которой
на двух конических роликоподшипниках свободно вращается шестерня
привода ПВМ 29. Отбор силового потока на ПВМ осуществляется от ведомой
шестерни I-ой ступени диапазонного редуктора 6, с которой шестерня 29

находится в постоянном зацеплении.

На передней стенке корпуса, соосно промежуточному валу 32, установлено
гнездо 30, внутри которого размещен передний подшипник внутреннего вала
19, а снаружи – шарикоподшипники промежуточной двухвенцовой шестерни
редуктора 31.

Справа и слева на корпусе имеются окна. Левое окно закрыто крышкой 18, в
которой имеется масломерный щуп 19 для контроля уровня масла.

Если
трактор оборудован гидроходоуменьшителем либо полунезависимым боковым
ВОМ, то крышка 18 демонтирована, а окно закрыто корпусом ГХУ либо
полунезависимого бокового ВОМ. Контроль уровня масла в этом случае
обеспечивается контрольной пробкой 16.

Про мотоблоки:  Подшипник 8208 (ПВМ МТЗ-82; цапфа МТЗ-80)

Правое окно закрыто корпусом раздаточной коробкой привода ПВМ. Для слива
масла при его замене, в нижней части корпуса предусмотрено отверстие,
закрытое пробкой 17.

Универсальный колёсный трактор К-700 (Кировец) широко используется в сельскохозяйственных работах и в качестве тягача. Машина обладает повышенной проходимостью, относится к 5-му тяговому классу. Профилактический осмотр и ремонт КПП на К-700 – необходимая процедура, гарантирующая эффективное и безопасное использование трактора, необходимая после продолжительного срока эксплуатации или в случае поломок.

Конструкция коробки передач К-700

КПП К-700 – узел трактора, с помощью которого происходит:

Коробка переключения передач трактора К-700 механическая, с возможностью гидравлического управления, с прямозубыми шестернями прямого зацепления. Включает 16 скоростей вперёд и 8 — назад.

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Устройство коробки передач трактора К-700

Частые поломки и особенности ремонта коробки передач К-700

Большинство поломок коробки переключения передач трактора связано с износом отдельных деталей. Ремонт КПП на К-700 включает разбор узла, промывку, устранение дефектов и смену износившихся запчастей, сборку и обкатку, проверку давления.

Основные возможные поломки и способы устранения:

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Причины неисправности КПП К-700

Регулировка коробки переключения передач трактора К 700

После ремонта КПП К-700 выполняется обкатка на специальном стенде в следующей последовательности:

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Регулировка привода золотника механизма переключения передач на К-700

Во время обкатки осуществляется проверка показателей работы системы и выполняются регулировки КПП К-700:

Коробка переключения передач – важнейший узел трактора, отвечающий за старт, движение и остановку. При появлении признаков неисправностей КПП К-700 необходимо выполнить полную диагностику узла. Игнорирование проблемы может привести к самопроизвольному старту, изменению направления и скорости движения, что влечёт возникновение аварийной ситуации.

Необходимые профилактические меры:

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Редукторная часть коробки передач К-700

Важно помнить, что КПП К-700 – сложная система, и любое неквалифицированное вмешательство может привести к полному выходу из строя всего узла. На продолжительность срока службы коробки передач трактора оказывает влияние тип используемого масла – необходимо выбирать подходящие марки. Если полный ремонт лучше доверить профессионалам, то заливку и смену смазывающих материалов в коробку можно проводить самостоятельно.

Коробка передач К-700 после ремонта

Трансмиссия трактора выполняет функцию передачи мощности от двигателя, с последующим преобразованием крутящего момента и формированием передаточного числа вращения согласно выбранной скорости движения на ведущие колёса ходовой части, а также осуществления отбора мощности для привода дополнительного оборудования. МТЗ 80(82) конструкцию трансмиссии получили от своего — предшественника МТЗ 50(52), где узлы являются взаимозаменяемыми.

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Состав трансмиссии МТЗ 82

Система состоит из комплекса узлов, скреплённых болтовым соединением литых корпусов в единый блок, который одновременно выполняет функцию остова трактора вместе с передней балочной полурамой. Механизмы трансмиссии смазываются естественным разбрызгиванием масла при рабочем вращении деталей.

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Транссмисия трактора МТЗ 80 в сборе

В трансмиссию трактора МТЗ 80 82 входят следующие узлы:

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Таблица взаимодействия шестерён механизмов трансмиссии МТЗ 82

Соединение трёх частей трансмиссии трактора МТЗ 80(82) (промежутки, КПП и заднего моста) образуют единую масляную ванную, обеспечивающую смазку узлов. Заправка осуществляется через пробку верхней крышке КПП — в кабине трактора в объёме 40 литров трансмиссионного масла марок ТАп-15В, ТСп-10, ТСп-15К или ТАД-17 до уровня контрольного отверстия с правой стороны картера КПП. Контролируют уровень при проведении ТО 2 через каждые 500 часов наработки, замену масла осуществляют при сезонном обслуживании.

Промежуточная часть

Узел расположен между двигателем и коробкой передач. Картер узла разделён на сухой и мокрый отсеки. Передняя часть узла соединена с плитой дизеля, задняя с передней частью КПП.

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Сцепление

Механизм сцепления – сухая постоянно замкнутая однодисковая муфта, предназначена для разрыва потока мощности от дизеля при переключении скоростей в коробке передач. Муфта расположена в сухом отсеке корпуса промежуточной части трансмиссии и взаимодействует с маховиком двигателя.

Силовая передача

В отсеке промежуточной части, смазываемым маслом, находится: вал силовой передачи связанный со ступицей корзины сцепления и двухступенчатым понижающим редуктором КПП, вал привода независимого ВОМ, двухскоростной редуктор независимого ВОМ. А также в отсеке установлен привод насоса гидросистемы от силового вала через промежуточную шестерню.

КПП — механическая, обеспечивает 18 передач переднего и 4 заднего хода, установлена между корпусами промежуточной части и задним мостом. Узел выполняет функцию формирования передаточного числа крутящего момента в соответствии с включённой скоростью водителем трактора и передачей вращения на мосты трактора. В состав коробки входит:

При наличии переднего ведущего моста КПП трактора оборудуется дополнительно раздаточной коробкой, устанавливаемой с правой стороны корпуса КПП и получающей привод через промежуточную шестерню от шестерни вторичного вала. С помощью редуктора осуществляется отбор крутящего момента от КПП, обеспечивается включение и отключение привода ПВМ, а также выбор режимов его работы «принудительный» « автоматический». С левой стороны КПП при необходимости устанавливается редуктор ходоуменьшителя, который даёт трактору дополнительные сверхмалые технологические скорости. А также в левый люк возможна установка  редуктора бокового ВОМ для привода навесных машин с боку трактора.

Задний мост

Узел обеспечивает привод задних колёс трактора с учётом угловых скоростей колёс при осуществлении поворота за счёт встроенного дифференциала, а также блокирование дифференциала в случае буксования при движении по бездорожью и переувлажнённым почвам, в том числе и в составе с почвообрабатывающими агрегатами. Механизм узла состоит из:

Дополнительно в задней части корпуса моста установлен планетарный редуктор заднего ВОМ, привод которого проходит от КПП  через всю нижнюю внутреннюю часть картера. Сам привод обеспечивает передачу вращения в синхронном и независимом режимах с помощью переключения кулачковой муфты, входящей в его состав.

На наружных краях ведущих полуосей установлены фрикционные муфты тормозов с механическим приводом управления и муфта блокирования дифференциала с гидравлическим приводом управления.

Передний ведущий мост

Отличием трансмиссии МТЗ 82 от МТЗ 80 является дополнительно включённый в состав ведущий передний мост с механизмом привода. В привод моста состоит из раздаточной коробки с механизмом включения и переключения режимов работы ПВМ, промежуточная опора с предохранительной муфтой и карданные валы, передающие вращения от раздатки к опоре и от опоры к главной передаче ПВМ.

Передний мост портального типа в состав, которого входят:

Верхние пары шестерён бортовых осуществляют передачу вращения от полуосей моста на вертикальные валы колёсных редукторов. Нижние пары от вертикального вала непосредственно на ведущие колёса через ведомую шестерню колёсного редуктора, связанную со ступицей колёса.

Также нужно отметить, что данная конструкция трансмиссии без изменений внедрена в модели тракторов тягового класса 1.4 т.с. МТЗ 800, 820, 90, 92, где все узлы имеют полную взаимозаменяемость. Остальной модельный ряд машин МТЗ данного тягового класса имеют тот же принцип распределения мощности и отличаются конструкцией ПВМ и коробки передач, где могут устанавливаться механические синхронизированные или гидромеханические КПП, а также более устойчивые к нагрузкам балочные передние мосты с планетарно-цилиндрическими бортовыми редукторами.

Трактор Т-150 – разработка Харьковского тракторного завода. Он выпускался в двух версиях: колесной и гусеничной. Модели отличаются конструкцией рам, коробкой передач и механизмом управления. Также разница есть и в том, какую максимальную скорость развивает трактор Т-150.

Номинальные показатели

Основной моделью считают гусеничную версию Т-150, которая относится к третьему тяговому классу. Выпуск ее начался еще в 1971 году, и с тех пор эта машина прочно завоевала любовь аграриев всего постсоветского пространства. На технику ставился двигатель объемом 9 литров, который в максимуме выдавал 150 л.с. В 1983 году разработчики провели замену коробки, поменяв скоростной ряд и увеличив тяговое усилие с 30 до 40 кН.

Скоростной диапазон
Передачи
Скорость, км/ч
Тяговое усилие, кН

У колесной версии трактора Т-150 столько же скоростей, сколько и у гусеничной, при этом диапазон показателей значительно отличается.

Схема переключения передач трактора Т-150

КПП модели Т-150 настроена на 3 или 4 диапазона вперед и задний ход. Схема зависит от года выпуска машины (до 1983 года и после).

Механическая КПП с гидроуправлением позволяет переключать ее на ходу, хотя первые машины этой серии требовали полной остановки техники. Данная функция не приводит к разрыву мощности, а значительно повышает производительность трактора. При работе на малых оборотах в редукторной части установлен ходоуменьшитель, благодаря которому при снижении скорости удается добиться повышения тягового усилия.

В МКПП трактора Т-150 разработчики уместили 4 режима: рабочий, ускоренный рабочий, замедленный и дополнительный замедленный. В каждом из них 4 передачи и 4 муфты на втором валу. Для смены режимов необходима остановка трактора, после чего шестерни вводят в зацепление. Они же передают вращение с первичного вала на промежуточный.

Трансмиссия трактора Т-150

Отличие коробки передач трактора Т-150 от подобных узлов схожих сельхозмашин – наличие двух тормозных валов, которые предназначены для движителей слева и справа. Это способ изменения скорости и тяги машины и средство разворота трактора в любом радиусе. Для колесной и гусеничной модификации модели Т-150 КПП унифицированы и работают с главной передачей в виде планетарных редукторов.

Гусеничные тракторы оборудуют двухпоточной коробкой с распределением передачи на определенную гусеницу. У колесных (Т-150К) тяговое усилие к ведущим мостам передается посредством раздаточной коробки. В КПП также включен ВОМ для управления навесным оборудованием.

При смене скоростей в коробке передач должно поддерживаться давление в рабочих цилиндрах. Для этого при разработке техники были добавлены гидроаккумуляторы, состоящие из корпуса, крышки, поршня и пружины.

Поломки трансмиссии и их устранение

Трактор Т-150 отличается надежностью даже на значительном пробеге. Для сохранения работоспособности техники проводится плановая диагностика с заменой отработавших расходников. В зоне внимания должно быть:

Коробка передач МТЗ-82 предусмотрена в первую очередь для различных режимов работы машины. Благодаря их наличию техника, изготовленная на Минском тракторном заводе, способна совершать различные виды действий, используя при этом минимальное количество топлива. Коробка передач на МТЗ-80, как и КПП МТЗ-82 осуществляет работу по одинаковым принципам, что позволяет изучать их вместе. В этот перечень можно включить и КПП МТЗ-50, устройство которой аналогично. А вот устройство КПП более новых МТЗ-82.1, 80.1, 82.2 уже будет иметь некоторые отличия.

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Трансмиссия МТЗ-80, ее устройство и схема

Разберем, из каких механизмов состоит трансмиссия трактора «Беларус» МТЗ-80 с задним приводом.

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

На картинке представлена схема устройства трансмиссии трактора МТЗ-80.

Схема КПП МТЗ-80 старого образца

Рассмотрим подробно схему КПП трактора «Беларус» МТЗ-80 старого образца (с малой кабиной). Коробка передач представляет собой узел, выполненный в виде 2х-ступенчатого 4х-вального редуктора с шестернями, который помещен в картер из литого чугуна. В системе трансмиссии он располагается между задним мостом и двухступенчатым понижающим редуктором вкупе со сцеплением. Параллельные валы опираются на подшипники, которые вмонтированы в стенки и перегородку чугунного корпуса. Шестерни на валах крепятся при помощи шлиц, а некоторые свободно вращаются.

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Коробка передач МТЗ-82 в разрезе с описанием

Устройство и ремонт коробки передач трактора МТЗ-82 Беларус

Схемы коробки переключения передач трактора МТЗ-82 в продольном и поперечном разрезе с подробным описанием позволяют детально разобраться в ее строении.

Оцените статью
Про мотоблоки
Добавить комментарий